SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Tradycja kulturowa literatury - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Tradycja kulturowa literatury
Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlD-TRA-2-Ć-S14_gen3AIDZ
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. zw. dr hab. Anna Szóstak
 • dr Joanna Wawryk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie z tradycją kulturową w literaturze (i kulturze polskiej). Umiejętne poszukiwanie w polskich utworach literackich europejskich kontekstów kulturowych oraz intertekstualnych odniesień. Dobra orientacja we wzorcach kulturowych i literackich antyku oraz religii chrześcijańskiej.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Definicje pojęć: kulturowa tradycja literatury, konwencja literacka, intertekstualność – w opiniach i stanowiskach badaczy. Dziedzictwo kulturowe antyku i Biblii w historii literatury polskiej w świetle badań o dwuprądowości okresów literackich: klasycznych (rola antyku) i romantycznych (wpływ Biblii). Mitologia i literatura starożytnej Grecji i Rzymu oraz Pismo Święte i jego literackie parafrazy w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Transpozycja motywów i wątków, bogów i herosów, mitów i archetypów w utworach literackich. Świat Biblii i sacrum chrześcijańskiego (Bóg, święci, postaci biblijne, wątki i motywy) w utworach literackich.

Metody kształcenia

Dyskusja, dyskusja punktowana, praca z tekstem źródłowym literackim i ikonograficznym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach, punktowane głosy w dyskusji, dłuższa wypowiedź uprzednio przygotowana, prezentacja wybranych analiz i interpretacji utworów, zdanie egzaminu końcowego.

Literatura podstawowa

 1. Brzozowska S., Klasycyzm i motywy antyczne w poezji Młodej Polski, Opole 2000.
 2. Bukowski K., Biblia a literatura polska, Poznań 198.
 3. Filipkowska H., Antyk w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku na tle europejskim, [w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria I, Warszawa 1978.
 4. Filipkowska H., Wśród bogów i bohaterów. Dramaty antyczne Stanisława Wyspiańskiego wobec mitu, Warszawa 1973.
 5. Głowiński M., Tradycja literacka, [w:] Problemy teorii literatury. (Próba zarysowania problematyki), seria I, red. H. Markiewicz, Wrocław 1987.
 6. Gutowski W., Z próżni nieba ku religii życia. Motywy chrześcijańskie w literaturze Młodej Polski, Kraków 2001.
 7. Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski, red. S. Fita, Lublin 1993.
 8. Sawicki S., Sacrum w literaturze, [w:] Sacrum w literaturze, oprac. J. Gotfryd, M. Jasińska-Wojtkowska, Lublin 1983.
 9. Sławiński J., Synchronia i diachronia w procesie historycznoliterackim, [w:] Dzieło. Język. Tradycja, Warszawa1974.

 

Literatura uzupełniająca

 1. Głowiński M., Mity przebrane, Kraków 1990.
 2. Inspiracje i motywy biblijne w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski, red. H. Filipkowska, S. Fita, Lublin 1999.
 3. Kaczmarek W., Złamane pieczęcie Księgi. Inspiracje biblijne w dramaturgii Młodej Polski, Lublin 1999.
 4. Kaczmarek W., Od kontestacji do relacji. Człowiek wobec Boga w dramacie Młodej Polski, Lublin 2007.
 5. Madyda W., Motywy antyczne w poezji Leopolda Staffa, Wrocław 1962.
 6. Religijne tradycje literatury polskiej, red. S. Sawicki, Lublin 1983-1997, t. I-IX.
 7. Sinko T., Hellada i Roma w Polsce. Przegląd utworów na tematy klasyczne w literaturze polskiej ostatniego stulecia, Lwów 1933.
 8. Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in., Wrocław 1992 (tu hasła: Antyk w literaturze XX wieku, Chrześcijaństwo a literatura, Franciszkanizm, Topika chrześcijańska).
 9. Stulecie Młodej Polski, red. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1995 (tu rozdz.: Świat transcendencji).

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 05-07-2019 14:52)