SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot społeczny: Socjolingwistyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot społeczny: Socjolingwistyka
Kod przedmiotu 09.3-WH-FiPlP-STP- 16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Joanna Gorzelana, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wzbogacenie ogólnego zasobu wiadomości o języku oraz społeczeństwie, zaznajomienie z prawami rozwoju mowy ludzkiej, zrozumienie istoty społecznego wymiaru języka oraz nabycie sprawności korzystania z danych lingwistycznych w procesie charakterystyki określonych zjawisk społecznych, poznanie mechanizmów komunikacji językowej, opis społecznych struktur językowych – socjolektów, podniesienie praktycznej sprawności językowej, komunikatywnej i stylistycznej.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 1. Socjologia jezyka wśród subdyscyplin lingwistycznych.
 2. Społeczne funkcje języka.
 3. Zbiorowa (społeczna) świadomość językowa.
 4. Społeczne uwarunkowania zachowań językowych. Kompetencja socjolingwistyczna.
 5. Wewnętrzne zróżnicowanie języka etnicznego.
 6. Pojęcie socjolektu. Podział socjolektów.
 7. Opis wybranych socjolektów – slang uczniowski.
 8. Opis wybranych socjolektów – grypsera.
 9. Tożsamość językowa w poczuciu przynależności społecznej.
 10. Postawy społeczne wobec języka.
 11.  Charakterystyka wybranych procesów społeczno-językowych (nowomowy, mody językowej, zmiany etykiety językowej).
 12.  Przełamywanie tradycji kulturowo-językowej we współczesnej polszczyźnie.
 13.  Użyteczność socjolingwistyki w badaniach społecznych i lingwistycznych.

Metody kształcenia

Elementy wykładu informacyjnego, praca z tekstem – przygotowywanie i prezentacja referatów; dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przy wystawianiu oceny liczyć się będą wyniki testu końcowego oraz stopień aktywności studenta na zajęciach (tj. częstotliwość udziału w dyskusji oraz liczba przygotowanych referatów).

Literatura podstawowa

 1.  Bartol-Jarosińska D., Społeczny wymiar języka w ujęciu językoznawczym, „Przegląd Humanistyczny” 1990 , z. 5-6. 
 2. Bokszański Z., Piotrowski A., Ziółkowski M., Socjologia języka, Warszawa 1977.
 3. Czarnecka K., Uczniowska odmiana współczesnej polszczyzny w świadomości jej użytkowników, Poznań 2000.
 4. Głowiński M., Nowomowa po polsku, Warszawa 1990.
 5. Grabias S., Język w zachowaniach społecznych, Lublin 2003.
 6. Grybosiowa A., Język wtopiony w rzeczywistość, Katowice 2003.
 7. Handke K., Socjologia języka, Warszawa 2008.
 8. Język i społeczeństwo, wybór i wstęp, M. Głowiński, Warszawa 1980.
 9. Kultura wobec kręgów tożsamości, red. T. Kostyrko, T. Zgółka, Warszawa 2000.
 10. Lubaś W., Społeczne uwarunkowania współczesnej polszczyzny, Kraków 1979.
 11. Lubaś W., Sytuacja polszczyzny po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, [w:] Ogród nauk filologicznych, red. M. Balowski, W. Chlebda, Opole 2005.
 12. Maćkowiak K., Świadomość językowa – problem definicji, „Poradnik Językowy” 2011, nr 2.
 13. Piotrowski A., Ziółkowski M., Zróżnicowanie językowe a struktury społeczne, Warszawa 1976.
 14. Przybysz-Piwko M., Język elementem tworzenia lub rujnowania wspólnoty, „Poradnik Językowy” 1996, z. 8.
 15. Skudrzykowa A., Urban K., Mały słownik terminów z zakresu socjolingwistyki i pragmatyki językowej, Kraków 2000.
 16. Stępniak K., Słownik tajemnych gwar więziennych, Londyn 1993.
 17. Wierzbicka A., Język – umysł – kultura, Warszawa 1999.
 18. Zgółka H., Zgółka T., Tożsamość językowa w poczuciu przynależności społecznej, [w:] Ad perpetuam rei memoriam, red. J. Migdał, Poznań 2005.

 

Literatura uzupełniająca

brak

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 05-07-2019 15:59)