SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Translatorium językoznawcze - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Translatorium językoznawcze
Kod przedmiotu 09.4-WH-FiPlD-TRAJ-2-Ć-S14_genUUTHE
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Irmina Kotlarska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wykształcenie umiejętności tłumaczenia tekstów obcojęzycznych, przede wszystkim tekstów naukowych z zakresu językoznawstwa oraz umiejętności analizy zawartych w nich informacji.

Wymagania wstępne

komunikatywna znajomość języka nowożytnego (angielskiego, niemieckiego lub francuskiego)

Zakres tematyczny

Znajomość podstawowej terminologii specjalistycznej w języku obcym z zakresu językoznawstwa; tłumaczenie tekstów obcojęzycznych, przede wszystkim tekstów naukowych z zakresu językoznawstwa; pogłębianie wiedzy przedmiotowej na podstawie tekstów obcojęzycznych.

Metody kształcenia

Praca z tekstem, metoda działalności praktycznej (indywidualnej i grupowej); heureza (pokonywanie barier i różnego rodzaju ograniczeń w toku debat i wspólnego namysłu).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach, praca pisemna polegająca na samodzielnym przetłumaczeniu na język polski wskazanego przez osobę prowadzącą tekstu.

Literatura podstawowa

  1. Konieczna-Twardzikowa J. [et al.] (red.), Między oryginałem a przekładem, t. 1-12, Kraków 1995-2006.
  2. Lewicki R. (red.), Przekład, język, kultura, Lublin 2002.
  3. Szpila G. (red.), Polszczyzna a języki obce: przekład i dydaktyka, Kraków 2002.

Literatura uzupełniająca

  1. Hejwowski K., Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa 2007.
  2. Gutt E., Dystans kulturowy a przekład, Kraków 2004.
  3. Kopczyński A., Zaliwska-Okrutna U. (red.), Język rodzimy a język obcy: komunikacja, przekład, dydaktyka, Warszawa 2002.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 05-07-2019 15:22)