SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium magisterskie (II) - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (II)
Kod przedmiotu 09.0-WH-FiPlP-SEM II- 16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Tomasz Ratajczak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w pogłębione umiejętności badawcze i przygotowanie pracy magisterskiej.

Wymagania wstępne

zaliczenie seminarium magisterskiego I

Zakres tematyczny

 1. Eksploracja pola badań.
 2. Formułowanie problemów badawczych i kwestionariusza pytań.
 3. Stawianie hipotez.
 4. Budowa struktury pracy.
 5. Zapoznanie się z dorobkiem naukowym dotyczącym tematu.
 6. Krytyka narracji naukowej.
 7. Określenie metod badawczych.
 8. Gromadzenie materiału.

Metody kształcenia

dyskusja, metaplan, burza mózgów, metoda problemowa

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

postęp w przygotowaniu pracy magisterskiej zgodnie z indywidualnymi ustaleniami właściwymi dla tematu pracy

Literatura podstawowa

Literatura ustalana zgodnie z tematem pracy seminaryjnej.

Literatura uzupełniająca

 1. Eco U., Jak napisać pracę dyplomową Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.
 2. Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotowac pracę dyplomową lub doktorską. Wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Kraków 1996.
 3. Kozłowski H., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.
 4. Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, Kraków 2000.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 05-07-2019 16:03)