SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komunikacja w internecie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komunikacja w internecie
Kod przedmiotu 15.0-WH-FiPlD-KWI-2-Ć-S14_gen5J5C7
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Piotr Kładoczny
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie się z najważniejszymi cechami komunikacji internetowej i komunikatów w Internecie. Pogłębiona analiza formy i treści przekazów internetowych. Interpretacja strategii autorów wypowiedzi internetowych.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Internet a inne media.
 2. Komunikacja elektroniczna. Wpływ rewolucji technicznej na komunikację międzyludzką.
 3. Właściwości komunikacji internetowej (komunikowanie bezpośrednie i pośrednie, ustne i pisane).
 4. Strona internetowa i hipertekst.
 5. Kompetencje komunikacyjne w komunikacji internetowej.
 6. Nadawca i odbiorca internetowy. Immersja, switching tożsamości.
 7. Wspólnota komunikacyjna w Internecie.
 8. Kategorie komunikacji w internecie.
 9. Problemy etyczne komunikacji internetowej.
 10. Kanały tematyczne w Internecie.
 11. Stare media w świecie cyfrowym.
 12. Nowe formy komunikacji w Internecie.
 13. Modele procesu komunikacji w Internecie.

Metody kształcenia

Opis wyjaśniający, opis uzasadniający, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach, praca zaliczeniowa.

Literatura podstawowa

 1. Bugajski Marian, O niektórych problemach komunikacji językowej w internecie, w: Język @ multimedia, red. Agnieszka Dytman-Stasieńko i Jan Stasieńko, s. 422–429, Wrocław 2005.
 2. Bugajski Marian, Strona internetowa jako przedmiot badań językoznawczych, w: WWW – w sieci metafor. Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych, red. Agnieszka Dytman-Stasieńko, Jan Stasieńko, s. 289-297, Wrocław 2008.
 3. Burszta Wojciech J., Internetowa polis w trzech krótkich odsłonach, w: Ekran, mit, rzeczywistość, red. Wojciech J. Burszta, s. 157-175, Warszawa 2003.
 4. Ekran, mit, rzeczywistość, red. Wojciech J. Burszta, Warszawa 2003.
 5. ogołek Włodzimierz, Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie i paradoksy, Warszawa 2010. 
 6. Grzenia Jan, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2007.
 7. Kładoczny Piotr, Przepowiednie w Internecie, w: Nowe media – nowe w mediach, red. I. Borkowski i A. Woźny, s. 99-107, Wrocław 2001.
 8. Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka, Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek, Warszawa 2009.
 9. Kulturowe kody mediów. Stan obecny i perspektywy, r. nauk. M. Sokołowski, Toruń 2008.
 10. Nowe media a media tradycyjne. Prasa, reklama, internet, red. Marek Jeziński, Toruń 2009.
 11. Sitarski Piotr, Rozmowa z cyfrowym cieniem. Model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej, Kraków 2002.
 12. Szponar Magdalena, Kompetencje komunikacyjne w komunikacji mediowanej komputerowo, w: Tekst (w) sieci. T. 1. Tekst, język, gatunki, red. Danuta Ulicka, s. 121-130, Warszawa 2009.
 13. Tekst (w) sieci. T. 1. Tekst, język, gatunki, red. Danuta Ulicka, Warszawa 2009.
 14. Tekst (w) sieci 2. Literatura, społeczeństwo, komunikacja, red. Anna Gumkowska, s. 199-213, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

 1. Barczyk Piotr, Nowe technologie a kultura cyfrowego dostępu, w: Wokół mediów ery Web 2.0, red. Bohdan Jung, s. 10-31, Warszawa 2010.
 2. Keen Andrew, Kult amatora, jak internet niszczy kulturę, tłum. Małgorzata Bernatowicz, Katarzyna Topolska-Ghariani, Warszawa 2007.
 3. Nowe media a media tradycyjne. Prasa, reklama, internet, red. Marek Jeziński, Toruń 2009.
 4. Rejter Artur, Lingwistyczne refleksje nad komunikacją internetową – perspektywa historyczna, w: Tekst (w) sieci. T. 1. Tekst, język, gatunki, red. Danuta Ulicka, s. 111-120, Warszawa 2009.
 5. Siuda Piotr, Religia a internet. O przenoszeniu religijnych granic do cyberprzestrzeni, Warszawa 2010.
 6. Tulińska J., Internet jako miejsce uczenia się, czyli kilka refleksji o edukacji w cyberprzestrzeni, w: Media, kultura popularna, edukacja, p. red. Witolda Jakubowskiego, Kraków 2005, s. 23-54.
 7. Urbańska-Galanciak Dominika, Homo players, Warszawa 2009.

 

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji dziennikarstwo internetowe.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 05-07-2019 16:04)