SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Grafika komputerowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Grafika komputerowa
Kod przedmiotu 11.0-WE-FiPlD-GRK-2-L-S14_genH0OQH
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Kamil Mielcarek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zagadnień grafiki komputerowej, modeli barwnych, różnic między grafiką wektorową i rastrową oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy a także nabycie przez studenta kompetencji w zakresie obsługi systemów grafiki komputerowej, przetwarzania obrazu cyfrowego oraz modelowania obiektów wektorowych.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Wprowadzenie do grafiki komputerowej.

Modele barwne stosowane w systemach grafiki komputerowej.

Zarządzanie kolorami w systemie – profile barwne.

Grafika wektorowa i rastrowa, właściwości, różnice, zalety, wady.

Formaty plików, kompresja stratna, kompresja bezstratna.

Rozbarwienia barwne i przygotowanie materiałów poligraficznych.

Ręczne i automatyczne trasowanie grafiki rastrowej.

Komputerowy skład tekstu, system tex.

Grafika i tekst w Internecie – html i css.

Metody kształcenia

laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z zadań przewidzianych do realizacji w ramach zajęć.

Składowe oceny końcowej = laboratorium: 100%

Literatura podstawowa

1.      P.Shirley, fundamentals of Computer Graphics, 2nd Edition.

2.      B.Fraser, C. Murphy, F.Bunting, Profesjonalne zarządzanie barwą.

3.      A. Tomaszewska-Adamerek, R.Zimek, ABC grafiki komputerowej i obróbki zdjęć, Gliwice 2007

4.      W. Pastuszak, Bara w grafice komputerowej, Warszawa 2002

5.      C. McCue, Profesjonalny druk. Przygotowanie materiałów. Gliwice 2007

Literatura uzupełniająca

brak

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalności dziennikarstwo internetowe.

Podczas zajęć studenci wykorzystują materiały ze źródeł własnych, Internetu i od prowadzącego.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 05-07-2019 16:31)