SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pedagogika szkolna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pedagogika szkolna
Kod przedmiotu 05.0-WP-FiPlD-PSW-2-Ć-S14_gen2QHQC
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Joanna Kapica-Curzytek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przygotowanie absolwenta do zawodu nauczycielskiego - do pracy w placówkach publicznych i niepublicznych. Rozszerzenie zagadnień pedagogicznych przyswojonych na studiach I stopnia. Opanowanie wiedzy pedagogicznej na wyższym stopniu uogólnienia. Uwrażliwienie przyszłych nauczycieli na współczesne tendencje w zakresie edukacji. Kształtowanie twórczego, refleksyjnego i krytycznego stosunku do rzeczywistości edukacyjnej.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Wybrane zagadnienia z humanistycznych podstaw edukacji. Kulturowe, antropologiczne i filozoficzne konteksty współczesnej pedagogiki. Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami. Specyfika pracy z uczniami na poszczególnych szczeblach kształcenia oraz z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Wartościowanie osiągnięć uczniów. Niepowodzenia szkolne i trudności wychowawcze. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym uczniów. Dylematy nauczyciela-wychowawcy. Budowanie wizerunku szkoły: marketing, promocja i public relations w oświacie.

Metody kształcenia

rozmowa nauczająca, dyskusja, „śnieżna kula”, drzewo decyzyjne, analiza SWOT, symulacja, lista pytań, klasyczna metoda problemowa, studium przypadku

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

zaliczenie kolokwium końcowego, obecność na zajęciach

Literatura podstawowa

  1. Jerzak J., Jak uczyć i wychowywać? Poradnik dla nauczycieli, Wyd. LOP, 2003.
  2. Konarzewski K., Sztuka nauczania. T. 1 - 2. Szkoła, Wyd. PWN, 1991 (oraz wydania późniejsze).
  3. Łobocki M., Teoria wychowania, Wyd. Impuls 2009.
  4. Plewska Cz., Bednarczyk H., Menedżer i kreator edukacji, Wyd. ITEE, 2008.
  5. Sałasiński M., Badziukiewicz B., Vademecum pedagoga szkolnego, Wyd. WSiP, 2003.
  6. Śliwerski B. (red.), Pedagogika, t. 1 - 4, Gdańskie Wyd. Pedagogiczne, 2006.

Literatura uzupełniająca

  1. Bauer J., Co z tą szkołą?, Wyd. Dobra Literatura, 2015.
  2. Potulicka E., Rutkowiak J., (red.) Neoliberalne uwikłania edukacji, Wyd. Impuls, 2012.
  3. Artykuły z bieżących numerów tygodników opinii, m.in.: "Polityka", "Newsweek", "Tygodnik Powszechny".

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji nauczycielskiej.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 05-07-2019 16:05)