SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawo autorskie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawo autorskie
Kod przedmiotu 10.0-WH-DiksD-PrA-S17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Kajetan Górny
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi prawa autorskiego ze szczególnym uwzględnieniem dopuszczalności wykorzystania publikacji innych autorów i innych form działalności twórczej w zawodowej działalności dziennikarskiej. Celem przedmiotu jest także zapoznanie studenta z regulacjami prawa karnego, które mogą znaleźć zastosowanie w zawodowej działalności dziennikarskiej.

Wymagania wstępne

Posiadanie przez studenta wiedzy z zakresu przedmiotu prawo mediów.

Zakres tematyczny

Geneza regulacji dotyczących powstania ochrony w zakresie własności intelektualnej. Przedmiot ochrony prawa autorskiego. Podmioty prawa autorskiego. Treść prawa autorskiego i jego wykonanie. Przejście prawa autorskiego na podmioty trzecie. Cywilna ochrona autorskich praw osobistych i majątkowych. Prawa pokrewne. Prawnokarna ochrona prawa autorskiego. Prawo własności przemysłowej. Wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe. Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne. Topografia układów scalonych. Ochrona własności przemysłowej, umowy międzynarodowe z zakresu ochrony własności intelektualnej. Typowe przestępstwa związane z pracą dziennikarską.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny i problemowy w formie dyskusji.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin w formie przekazanej na początku semestru.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 45 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 55 -
Łącznie 100 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 4 -

Literatura podstawowa

  1. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, wydanie 4, Warszawa 2O16.
  2. A. Nowicka, M. Poźniak-Niedzielska, U. Promińska, H. Żakowska-HenzIer, Prawo własności przemysłowej, wydanie 2, Difin 2005.

Literatura uzupełniająca

brak

Uwagi

Na wykładzie wymagana jest aktywny udział studentów.    


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 15-06-2019 14:00)