SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komunikacja w internecie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komunikacja w internecie
Kod przedmiotu 15.0-WH-DID-KWI-Ć-S16_pNadGenPAZVH
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Piotr Kładoczny
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie się z najważniejszymi cechami komunikacji internetowej i komunikatów w Internecie. Pogłębiona analiza formy i treści przekazów internetowych. Interpretacja strategii autorów wypowiedzi internetowych.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Internet a inne media. Komunikacja elektroniczna. Wpływ rewolucji technicznej na komunikację międzyludzką. Właściwości komunikacji internetowej (komunikowanie bezpośrednie i pośrednie, ustne i pisane). Strona internetowa i hipertekst. Kompetencje komunikacyjne w komunikacji internetowej. Nadawca i odbiorca internetowy. Immersja, switching tożsamości. Wspólnota komunikacyjna w Internecie. Kategorie komunikacyjne w Internecie. Problemy etyczne komunikacji internetowej. Kanały tematyczne w Internecie. Stare media w świecie cyfrowym. Nowe formy komunikacji w Internecie. Modele procesu komunikacji w Internecie.

Metody kształcenia

Opis wyjaśniający, opis uzasadniający, dyskusja, analiza przypadku.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 1. Praca pisemna.
 2. Aktywny udział na zajęciach.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 -
Łącznie 60 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

 1. Bugajski Marian, O niektórych problemach komunikacji językowej w internecie, w: Język @ multimedia, red. Agnieszka Dytman-Stasieńko i Jan Stasieńko, s. 422–429, Wrocław 2005.
 2. Bugajski Marian, Strona internetowa jako przedmiot badań językoznawczych, w: WWW – w sieci metafor. Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych, red. Agnieszka Dytman-Stasieńko, Jan Stasieńko, s. 289-297, Wrocław 2008.
 3. Burszta Wojciech J., Internetowa polis w trzech krótkich odsłonach, w: Ekran, mit, rzeczywistość, red. Wojciech J. Burszta, s. 157-175, Warszawa 2003.
 4. Ekran, mit, rzeczywistość, red. Wojciech J. Burszta, Warszawa 2003.
 5. ogołek Włodzimierz, Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie i paradoksy, Warszawa 2010. 
 6. Grzenia Jan, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2007.
 7. Kładoczny Piotr, Przepowiednie w Internecie, w: Nowe media – nowe w mediach, red. I. Borkowski i A. Woźny, s. 99-107, Wrocław 2001.
 8. Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka, Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek, Warszawa 2009.
 9. Kulturowe kody mediów. Stan obecny i perspektywy, r. nauk. M. Sokołowski, Toruń 2008.
 10. Nowe media a media tradycyjne. Prasa, reklama, internet, red. Marek Jeziński, Toruń 2009.
 11. Sitarski Piotr, Rozmowa z cyfrowym cieniem. Model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej, Kraków 2002.
 12. Szponar Magdalena, Kompetencje komunikacyjne w komunikacji mediowanej komputerowo, w: Tekst (w) sieci. T. 1. Tekst, język, gatunki, red. Danuta Ulicka, s. 121-130, Warszawa 2009.
 13. Tekst (w) sieci. T. 1. Tekst, język, gatunki, red. Danuta Ulicka, Warszawa 2009.
 14. Tekst (w) sieci T. 2. Literatura, społeczeństwo, komunikacja, red. Anna Gumkowska, s. 199-213, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

 1. Barczyk Piotr, Nowe technologie a kultura cyfrowego dostępu, w: Wokół mediów ery Web 2.0, red. Bohdan Jung, s. 10-31, Warszawa 2010.
 2. Keen Andrew, Kult amatora, jak internet niszczy kulturę, tłum. Małgorzata Bernatowicz, Katarzyna Topolska-Ghariani, Warszawa 2007.
 3. Nowe media a media tradycyjne. Prasa, reklama, internet, red. Marek Jeziński, Toruń 2009.
 4. Rejter Artur, Lingwistyczne refleksje nad komunikacją internetową – perspektywa historyczna, w: Tekst (w) sieci. T. 1. Tekst, język, gatunki, red. Danuta Ulicka, s. 111-120, Warszawa 2009.
 5. Siuda Piotr, Religia a internet. O przenoszeniu religijnych granic do cyberprzestrzeni, Warszawa 2010.
 6. Tulińska J., Internet jako miejsce uczenia się, czyli kilka refleksji o edukacji w cyberprzestrzeni, w: Media, kultura popularna, edukacja, p. red. Witolda Jakubowskiego, Kraków 2005, s. 23-54.
 7. Urbańska-Galanciak Dominika, Homo players, Warszawa 2009.

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalności dziennikarstwo internetowe.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 15-06-2019 15:21)