SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Computer Support of Teaching - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Computer Support of Teaching
Kod przedmiotu 06.9-WM-ER-BHP-52_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek WM - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Getting to know the computer support of the teaching-learning process.

Wymagania wstępne

Knowledge of the following subjects: pedagogics, general didactics, didactics of technology, IT, vocational subjects, computer techniques, information and communication technology.

Zakres tematyczny

Teaching technology and IT: didactic packages, Internet programs, multimedia books, sets to multimedia support of experiments, computer software. Using computer hardware and software for creating didactic multimedia presentations. Multimedia presentation materials – basic features of presentations, recommendations concerning fonts, a text, color and sound, animation and video; tips connected with showing the presentation.
Using hypertext techniques in didactics. Internet navigation; proper searching for selecting text, digital, graphic and multimedia data; forms of presenting data; gathering and archiving text, digital, graphic and multimedia data with the use of Internet techniques; doing presentations and web pages, shaping the right choice of parameters.
Modern tools of information technology which are to rise attractiveness and efficiency of teaching and learning: interactive board, cyber desk, e-learning etc.
Interactive sources of information and their use at school. The media library – center of information and didactics, place for work of a pupil/student and a teacher. Information workshop versus media education (assumptions of a curriculum path; media education: educational aims, school tasks, content, achievements).Topics for working out by students themselves: Didactic use of multimedia operating systems – Windows 10
Data compression in the modern realization of the didactic and upbringing process. Internet communication as a tool supporting the exchange of information between a teacher/tutor – a pupil/student – a parent.
Chosen teaching technology tools – their role and tasks in teaching and learning. A digital camera, camcorder, scanner, multimedia projector, computer (computer software, Internet).
New trends in the relation “user-computer”. Ergonomics of using a computer, user’s interface, supporting its use by the disabled users (equipment and software solutions).

Metody kształcenia

Problem lecture, discussion, practical exercises.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratory: getting positive grades of an oral or written quiz concerning the above mentioned topics or
issues worked out in writing on a given topic and their presentation with the use of multimedia teaching
materials and modern information and communication technology.

Literatura podstawowa

 1. Baron-Polańczyk E. (ed.), ICT in educational design: processes, materials, resources, Vol. 1-13, Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2012-2018.
 2. Baron-Polańczyk E. (red.), Komputerowe wspomaganie dydaktyki, Oficyna Wyd. UZ, Zielona Góra 2009.
 3. Baron-Polańczyk E., Multimedialne materiały dydaktyczne w edukacji techniczno-informatycznej w szkole podstawowej i gimnazjum. Raport z badań, Oficyna Wyd. UZ, Zielona Góra 2007.
 4. Baron-Polańczyk E., Multimedialne materiały dydaktyczne. Projektowanie i wykorzystywanie w edukacji techniczno-informatycznej, Oficyna Wyd. UZ, Zielona Góra 2006.
 5. Bednarek J., Multimedia w kształceniu. PWN, Warszawa 2006.
 6. Dirksen J., Design for How People Learn, Second Edition, Pearson Education New Riders, Berkeley, CA 2016.
 7. Frania M., Nowe media, technologie i trendy w edukacji. W kierunku mobilności i kształcenia hybrydowego, Impuls, Kraków 2017.
 8. Gabriel R., Röhrs H.-P. Social Media. Potenziale, Trends, Chancen und Risiken, Springer, Berlin 2017.
 9. Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wyd. PWN, Warszawa 2006.
 10. Klus-Stańska D., Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń, „Żak”, Warszawa 2010.
 11. Kołodziej P., Komputerowe studio muzyczne i nie tylko. Przewodnik. Helion, Gliwice 2007.
 12. Kron F.W., Sofos A., Dydaktyka mediów (Mediendidaktik. Neue Medien in Lehr- und Lernprozessen), trans. J. Sztobryn-Giercuszkiewicz, GWP, Gdańsk 2008.
 13. Morbitzer J., Edukacja wspierana komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiki, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2007.
 14. Paul J., 100 sposobów na cyfrowe wideo, Helion, Gliwice 2007.

Literatura uzupełniająca

 1. Baron-Polańczyk E., Chmura czy silos? Nauczyciele wobec nowych trendów ICT, Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011.
 2. Baron-Polańczyk E., My i Oni. Uczniowie wobec nowych trendów ICT, Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2018.
 3. Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, „Impuls”, Kraków 2007.
 4. Fedak J., Fotografia cyfrowa od A do Z. Encyklopedia. MUZA SA, Warszawa 2006.
 5. Kupisiewicz Cz., Dydaktyka, Wyd. Impuls, Warszawa 2012.
 6. Levinson P., Nowe nowe media (New New Media), trans. M. Zawadzka, Wyd. WAM, Kraków 2010.
 7. Siemieniecki B. (red.), Pedagogika medialna, Vol. 1 i 2, PWN, Warszawa 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 20:54)