SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pedagogika wczesnoszkolna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pedagogika wczesnoszkolna
Kod przedmiotu 05.2-WP-EPiW-PeW
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Egzamin
Ćwiczenia - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami na temat cech rozwojowych, potrzeb i doświadczeń dziecka w wieku wczesnoszkolnym oraz rodzajów i typowych cech sytuacji dziecka w szkole i przedszkolu, istoty kształcenia zintegrowanego w klasach I-III.  Zapoznanie studentów z celami, treściami, metodami i formami pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasach I-III. 
Kształcenie umiejętności i kompetencji w zakresie kształtowania pojęć u dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz analizy i oceny programów/podręczników do kształcenia zintegrowanego.
Rozwijanie kompetencji w zakresie projektowania i prowadzenia zajęć zintegrowanych do podanego tematu dnia.

Wymagania wstępne

Podstawy dydaktyki ogólnej, teorii wychowania i psychologii rozwojowej.

Zakres tematyczny

Pedagogika wczesnoszkolna jako nauka i subdyscyplina pedagogiki - jej cele, zadania i funkcje. 

Nowe doktryny i paradygmaty w pedagogice wczesnoszkolnej. 

Współczesne koncepcje edukacji małego dziecka. 

Edukacja małego dziecka jako stymulowanie rozwoju.

Specyfika uczenia się dziecka. 

Podmiotowość i pełnomocność dziecka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Istota edukacji integralnej. Kształcenie zintegrowane. 

Sylwetka dziecka wczesnoszkolnego i jego charakterystyka w zakresie rozwoju.

Potrzeby dziecka wczesnoszkolnego: typologia potrzeb, zaspokajanie potrzeb dziecka.

Obowiązek szkolny. Dojrzałość szkolna a gotowość szkolna - pojęcia, składniki, diagnozowanie. 

Kompetencje nauczyciela wczesnej edukacji.

Współpraca nauczyciela klas I-III z rodzicami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem.

Metody kształcenia

Wykłady – wykład problemowy.

Ćwiczenia  – praca z książką, praca z dokumentem źródłowym, burza mózgów, klasyczna metoda problemowa, dyskusja, metoda projektu, prelekcja, metoda przypadków.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach, obecność na zajęciach, pozytywna ocena z prac kontrolnych oraz projektów.

Literatura podstawowa

1. D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,         Warszawa 2009.

2.M. Donaldson, Myślenie dziecka, WSiP, Warszawa 1986.

3.D. Klus-Stańska, M. Nowicka, Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, WSiP, Warszawa 2005.

4.H. Hamer, Klucz do efektywności nauczania, Wydawnictwo Veda, warszawa 1994. 

5.R. Więckowski, Pedagogika wczesnoszkolna, WSiP, Warszawa 1993.

Literatura uzupełniająca

1. E. Hurlock, Rozwój dziecka, WSiP, Warszawa 1985.

2.M. Lelonek, T. Wróbel (red.), Praca nauczyciela i ucznia w klasach I-III, WSiP, Warszawa 1990.

3.M. Nyczaj-Drąg, Oczekiwania a doświadczenia dzieci w pierwszym roku nauki, LTN, Zielona Góra 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 20-05-2019 20:07)