SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka edukacji muzycznej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka edukacji muzycznej
Kod przedmiotu 05.2-WP-EPiW-MEMu
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 
Ćwiczenia - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi założeniami teoretycznymi  i praktycznymi edukacji muzycznej dzieci przedszkolnych i klas I-III. Rozwijanie kompetencji muzycznych niezbędnych w pracy pedagogicznej.

Wymagania wstępne

Podstawy wiedzy psychologiczno - pedagogicznej w zakresie rozwoju zainteresowań, zdolności i potrzeb dzieci. Podstawowe kompetencje muzyczne (poczucie rytmu, poprawne śpiewanie).

Zakres tematyczny

1.       Cele i zadania edukacji muzycznej.

2.       Teoretyczne podstawy zasad muzyki ( materiał muzyczny, elementy dzieła muzycznego)

3.       Wędrówka po historii muzyki ( przegląd epok i literatury muzycznej)

4.       Wybrane koncepcje edukacji muzycznej (E.J.Dalcroze, C.Orff, Z.Kodaly, S.Suzuki, B.Strauss, E.E.Gordon)

5.       Prawidłowości rozwoju muzycznego dzieci ( struktura zdolności i umiejętności muzycznych)

6.       Specyfika badań naukowych w obszarze edukacji muzycznej ( kompetencje muzyczne dzieci – ujecie teoretyczne i epmryczne)

7.       Metody nauczania muzyki (analityczno-percepcyjna, problemowo-odtwórcza, problemowo-twórcza, problemowo-analityczna, ekspozycji, organizowania i rozwijania                 działalności muzycznej ucznia na lekcjach)

8.       Diagnoza muzyczna dziecka ( testy E.E.Gordona)

9.       Formy aktywności muzycznej:

- śpiewanie piosenek (ćwiczenia emisyjne dla dzieci, różnorodny repertuar, jego dobór, sposoby pracy z piosenką)

- gra na instrumencie ( instrumenty perkusyjne melodyczne i niemetodyczne, dzwonki chromatyczne, flet)

- ruch z muzyką (ćwiczenia i zabawy muzyczno-ruchowe wykorzystujące podstawowe elementy muzyczne, tańce ludowe, regionalne, tańce integracyjne)

- słuchanie muzyki ( ćwiczenia i zabawy słuchowe rozwijające pamięć muzyczną, wyobraźnię, koncentrację uwagi, gust muzyczny; „muzyko teka”- podstawowy repertuar utworów do słuchania)

- tworzenie muzyki ( ćwiczenia i zabawy z zakresu ekspresji wokalnej, instrumentalnej, ruchowej służące odtwarzaniu i tworzeniu muzyki;  gry muzyczne, partytury, opowiadania muzyczne; teatrzyki muzyczne, pląsy; konstruowanie instrumentów niekonwencjonalnych)

      10. Integracyjne formy umuzykalniania dzieci

      11. Walory edukacyjne zajęć muzycznych dla dzieci ( scenariusze, uroczystości muzyczne, projekty koncertów, warsztatów muzycznych).

Metody kształcenia

Metody aktywne, twórcze.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Pozytywna ocena z opracowania projektu scenariusza zajęć muzycznych dla dzieci.

Literatura podstawowa

  1. Kataryńczuk-Mania L.,red., Innowacje pedagogiczne w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży, UZ, Zielona Góra  2000;
  2. Kataryńczuk-Mania L., Wychowawcze aspekty zajęć umuzykalniających w przedszkolu, UZ, Zielona Góra 2009;
  3. Weiner A., Kompetencje muzyczne dzieci w młodszym wieku szkolnym, UMCS, Lublin 2010;
  4. Sacher W.A., Słuchanie muzyki a kształtowanie emocjonalności dzieci, Wyd. UŚ, Katowice 2004;
  5. Lipska E., Przychodzińska M., Muzyka w nauczaniu początkowym. Metodyka, WSiP, Warszawa 1991;
  6. Dymara B., red. Dziecko w świecie muzyki, Impuls, Kraków 1996;
  7. Bissinger-Ćwierz U., Muzyczna pedagogika zabawy w pracy z grupą, Klanza, Lublin 2002;
  8. Bzowska L, Bzowski M., Folkowa zabawa. Integracyjne formy polskich tańców ludowych, Klanza, Lublin 2002.

Literatura uzupełniająca

1.       Frołowicz E., Aktywny uczeń w świecie muzyki, Gdańsk 2008;

2.       Kisiel M., Muzyka w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Studium metodyczno-badawcze, Katowice 2005;

3.       Ławrowska R., Rytm, muzyka, taniec w edukacji, Kraków 2005;

4.       Podolska B., Muzyka w przedszkolu, Impuls, Kraków 2008;

5.       Enzinger G, Raszke B., red. Świat muzyki, świat zabawy, Nowy Sącz 2006;

6.       Smoczyńska-Nahtman U., Muzyka dla dzieci, WSiP, Warszawa 1992;

7.       Suswiłło M., Psychopedagogiczne uwarunkowania wczesnej edukacji muzycznej, Olsztyn 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 20-05-2019 20:39)