SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wspomaganie rodziny dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wspomaganie rodziny dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych
Kod przedmiotu 05.6-WP-EA-WRA
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Nowicka
  • dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie specyfiki sytuacji rodzinnej dziecka ze spektrum autyzmu. Poznanie form i metod pracy z rodziną dziecka niepełnosprawnego. Opanowanie umiejętności planowania współpracy z rodziną i jej realizacji w ramach form indywidualnych i grupowych.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu spektrum zaburzeń autystycznych.

Zakres tematyczny

WYKŁADY:

1) Sytuacja rodziny dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych. 2) Przemiany w rodzinie, problemy i trudności, zmiana ról, kryzysy rodziny, etapy przystosowania do niepełnosprawności dziecka. 3) Współpraca z rodzicami dziecka autystycznego w placówce oświatowej. 4) Czynniki sprzyjające współpracy i zaburzające ją, bariery współpracy, zasady współpracy.

ĆWICZENIA:

1) Wybrane metody pedagogicznego wspierania rodziny. 2) Indywidualne i grupowe metody współpracy pedagoga z rodzicami dziecka z niepełnosprawnością. 3) Psychoedukacja dla rodziców dziecka ze spektrum autyzmu. 4) Opracowanie projektu scenariuszy spotkań z rodzicami na temat kompetencji rodzicielskich oraz trudności rozwojowych i wychowawczych dzieci ze spektrum autyzmu.

Metody kształcenia

Wykłady: wykład tradycyjny, wykład konwersatoryjny, pokaz

Ćwiczenia: dyskusja, praca w grupach, projekt  

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 

Zaliczenie wykładów: kolokwium z problematyki wykładów. Kryteria ocen: 3.0 (60%); 4.0 (75%); 5.0 (90%)

Zaliczenie z ćwiczeń: projekt - przygotowanie scenariusza spotkania z rodzicami i jego prezentacja

Ocena ostateczna:  Ocena z treści wykładu

Literatura podstawowa

  1. Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym, red. T Gałkowski, Warszawa 1995.
  2. Janion JJanion E., Dziecko przewlekle chore w rodzinie, Zielona Góra 2007.
  3. Pisula E., Rodzice dzieci z autyzmem, Warszawa 2012.
  4. Randall P., Parker J., Autyzm: jak pomóc rodzinie, Sopot 2010.

Literatura uzupełniająca

 

  1. Autyzm na granicy zrozumienia, red. B. Winczura, Kraków 2010.
  2. Babiuch M., Jak współpracować z rodzicami "trudnych" uczniów?, Warszawa 2007.
  3. Osoba autystyczna w rodzinie i środowisku lokalnym, red. A. Rudzińska-Rogoża, J. Lipińska-Lokś, Zielona Góra 2010.
  4. Pisula E., Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju, Warszawa 1998.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-05-2019 13:34)