SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka kształcenia uczniów ze spektrum zaburzeń autystycznych w szkole - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka kształcenia uczniów ze spektrum zaburzeń autystycznych w szkole
Kod przedmiotu 05.6-WP-EA-MAS
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Małgorzata Grygiel
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Dokonanie charakterystyki metod pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi z autystycznego spektrum zaburzeń w szkole. Przedstawienie możliwości dostosowania podstawy programowej zawartej w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego do indywidualnych i rozwojowych potrzeb edukacyjnych dzieci oraz warunków środowiska szkolnego. Ukazanie możliwości realizacji działań edukacyjnych, rewalidacyjnych i  terapeutycznych w stosunku do uczniów ze spektrum autyzmu w środowisku szkolnym.

Wymagania wstępne

Znajomość  zasad dydaktyki specjalnej

Zakres tematyczny

ĆWICZENIA:

1) Dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera w środowisku szkolnym - wybór placówki edukacyjnej. Nauczanie indywidualne i grupowe - szanse i zagrożenia. 2) Diagnoza umiejętności szkolnych oraz diagnoza funkcjonalna jako podstawa planowania i realizacji działań edukacyjnych, rewalidacyjnych oraz terapeutycznych. 3) Dostosowanie treści edukacyjnych zawartych w podstawie programowej do indywidualnych możliwości i ograniczeń uczniów z autystycznego spektrum zaburzeń. 4) Wspomaganie rozwoju poznawczego, emocjonalno-społecznego i komunikacji uczniów ze spektrum autyzmu w szkole. 5) Standardy pracy szkoły dla uczniów ze spektrum autyzmu. 6) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu uczniów ze spektrum zaburzeń autystycznych oraz ich rodzin.  

Metody kształcenia

Ćwiczenia: dyskusja, pokaz, metoda projektu, ćwiczenie praktyczne  

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 

Zaliczenie z ćwiczeń: kolokwium z treści ćwiczeń. Kryteria ocen: 3.0 (70%); 4.0 (80%); 5.0 (90%)

Prace pisemne: (1)  opracowanie konspektu zajęć dla uczniów ze spektrum zaburzeń autystycznych, (2) programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z autystycznego spektrum zaburzeń i ich rodzin

Literatura podstawowa

1. Atwood T., Zespół Aspergera. Kompletny przewodnik, Gdańsk 2013.

2 .Bąbel P., Ostaszewski P., Suchowierska M., Terapia behawioralna dzieci z autyzmem, Gdańsk 2012.

3. Faherty C., Autyzm. Co dla mnie znaczy, Karków 2016.

4. Frtith U., Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy, Gdańsk 2008.

5. Grandin T., Mózg autystyczny. Podróż w głąb niezwykłych umysłów, Kraków 2016. 

Literatura uzupełniająca

1. Atwood T., Zespł Aspergera, Gdańsk 2010.

2. Gray C., Ja i mój świat. Historyjki społeczne, Warszawa 2005.

4. Howlin P., Baron-Cohen S., Hadwin J., Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu, Kraków 2012

5. Pisula E., Autyzm: przyczyny symptomy, terapia, Gdańsk 2016.

6. Schopler E., Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych, Gdańsk 1994.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-05-2019 15:23)