SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka pedagogiczna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka pedagogiczna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera
Kod przedmiotu 05.6-WP-EA-PPA
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka - - 120
(w tym jako e-learning)
8
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie przez studentów zasad organizacji edukacji i rehabilitacji (rewalidacji) osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Opanowanie przez studentów umiejętności planowania oraz realizacji edukacji i rewalidacji osób ze spektrum zaburzeń autystycznych. Uwrażliwienie studentów na konieczność podejmowania indywidulanych i zespołowych działań na rzecz zmiany sytuacji osób ze spektrum zaburzeń autystycznych oraz ich rodzin.   

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu dydaktyki specjalnej oraz edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera 

Zakres tematyczny

  1. Struktura instytucji oraz zadania statutowe dotyczące organizacji edukacji i rehabilitacji dzieci/uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera. Obowiązującą dokumentacja instytucji: statut, regulamin Rady Rodziców, regulamin Rady Pedagogicznej, roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej, system oceniania. Obowiązująca dokumentacja nauczyciela-wychowawcy: program wczesnego wspomagania rozwoju, IPET, program rewalidacji dla dzieci/ uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera. 
  2. Organizacja procesu wychowania i nauczania: dobór metod, form, aranżacja przestrzeni i jej wyposażenie, organizacja pracy grupowej i indywidualnej, sposoby zadawania i kontrolowania prac domowych, sposoby oceniania wychowanków, sposoby komunikowania się z wychowankami z autyzmem i zespołem Aspergera oraz ich rodzicami.
  3. Organizacja zajęć rewalidacyjnych: dobór metod, form, wykorzystanie środków dydaktycznych, nowoczesnych technologii, indywidualizacja oddziaływań rewalidacyjnych, formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sposoby komunikowania się z wychowankami z autyzmem i zespołem Aspergera oraz ich rodzicami.
  4. Przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz ich rodzin.

Metody kształcenia

Student wykorzystuje różne metody pracy wychowawczej, dydaktycznej i rewalidacyjnej z którymi zapoznał się na zajęciach 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z ćwiczeń: Odbycie praktyki w wymiarze przewidzianym w programie studiów (120 godzin) potwierdzonej opinią nauczyciela – opiekuna. Zaliczenie praktyki na podstawie terminowego rozliczenia dokumentacji praktyki u nauczyciela z ramienia UZ. 

Ocena ostateczna:  Ocena z praktyki stanowi średnią ważoną: 80% oceny z praktyki wystawionej przez nauczyciela opiekuna praktyki i 20% oceny wystawionej przez nauczyciela z ramienia UZ za poziom merytoryczny dokumentacji praktyki.

Literatura podstawowa

 

1. Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Kraków 2015.

2. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, red. J. Głodkowska,  Warszawa 2011.

3. Pisula E., Autyzm. Przyczyny, symptomy, terapia, Gdańsk 2010.

4. Schopler E., Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych, Gdańsk 1994.

Literatura uzupełniająca

Literatura metodyczna wybrana przez studentów 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-05-2019 15:26)