SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną
Kod przedmiotu 05.6-WP-OLIGO-ES
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Krzysztof Wąż, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy na temat seksualności osób niepełnosprawnych ruchowo i  intelektualnie, zdrowia seksualnego, prawidłowości rozwoju psychoseksualnego, aktywności seksualnej i jej biologicznych, psychicznych, społecznych i etycznych uwarunkowań, socjalizacji seksualnej dzieci i młodzieży a także wiedzy z na temat normy i patologii w odniesieniu do aktywności seksualnej oraz zachowań ryzykownych w tym zakresie

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki, socjologii i psychologii

Zakres tematyczny

 1. Seksualność człowieka. Biologiczne, społeczne i kulturowe uwarunkowania aktywności seksualnej
 2. Seksualność osób chorych i niepełnosprawnych 
 3. Rozwój psychoseksualny człowieka. Rozwój psychoseksualny dzieci. Dojrzewanie dziewcząt i chłopców, różnice w dojrzewaniu
 4. Zdrowie seksualne i reprodukcyjne
 5. Zagadnienia przemocy seksualnej wobec osób dorosłych i dzieci, zwłaszcza osób niepełnosprawnych – typy przemocy, objawy wykorzystywania, prawo a przemoc seksualna
 6. Socjalizacja seksualna; podstawowe agendy socjalizacji seksualnej i ich rola w przypadku osób niepełnosprawnych intelektualnie
 7. Edukacja seksualna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych. 

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny; pogadanka heurystyczna, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena prezentowanych wypowiedzi i aktywności słuchaczy

Literatura podstawowa

 1. Bancroft J. (2011), Seksualność człowieka, Elsevier Urban & Partner, Wrocław
 2. Beisert M. (1991), Seks twojego dziecka, ZW K. Domke, Poznań
 3. Fornalik I. (2013), Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Poradnik dla specjalistów, Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani, Warszawa
 4. Izdebski Z, Niemiec T, Wąż K (2011), (Zbyt)młodzi rodzice, Wydawnictwo TRIO, Warszawa
 5. Izdebski Z. (2010), Rozwój seksualny, w: B. Woynarowska, A. Kowalewska, Z. Izdebski, K. Komosińska, Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
 6. Izdebski Z. (2012), Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Studium badawcze, Wyd. UJ, Kraków 
 7. Kijak R.J. (2009), Seks i niepełnosprawność. Doświadczenia seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną, Impuls, Kraków
 8. Ostrowska A. (2007), O seksualności osób niepełnosprawnych, GRAMOND, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa
 9. Pospiszyl K. (2008), Przestępstwa seksualne, PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

 1. Beisert M. (2006), Rozwojowa norma seksuologiczna jako kryterium oceny zachowań seksualnych  dzieci i młodzieży, w: Dziecko Krzywdzone, 2006, nr 16
 2. Izdebski Z. red. (2008), Zagrożenia okresu dorastania, Wyd. UZ, Zielona Góra
 3. Lew-Starowicz Z., Długołęcka A.(2006), Edukacja seksualna, Świat Książki, Warszawa
 4. Pankowska D. (2005), Wychowanie a role płciowe, GWP, Gdańsk

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Krzysztof Wąż, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 12-05-2019 23:14)