SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Niedostosowanie społeczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Niedostosowanie społeczne
Kod przedmiotu 14.0-WP-TZZAOD-NS
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Słuchacz posiądzie wiedzę na temat zjawiska niedostosowania społecznego i jego interpretacji naukowej w różnorodnych koncepcjach teoretycznych. Pozna przyczyny i przejawy niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, sposoby funkcjonowania osób niedostosowanych i zagrożonych niedostosowaniem w środowisku rodzinnym, szkolnym, rówieśniczym. Ponadto zdobędzie wiadomości odnoszące się do diagnozy niedostosowania społecznego, resocjalizacji i profilaktyki

Wymagania wstępne

Orientacja w problemach patologii społecznych, podstawowa wiedza z zakresu psychologii rozwojowej

Zakres tematyczny

Etapy i stadia niedostosowania. Rodzaje niedostosowania i jego objawy.

Przyczyny niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży - wpływ czynników biopsychicznych, przyczyny tkwiące w środowisku rodzinnym, rówieśniczym, szkolnym.

Społeczne uwarunkowania niedostosowania (m.in. bezrobocie, bezdomność, ruchliwość społeczna rodziny, sieroctwo społeczne)

System opieki i profilaktyki nad dzieckiem niedostosowanym społecznie

Metody kształcenia

Wykład problemowy, wykład dyskusyjny

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Słuchacz przygotuje pracę zaliczeniową - dokona indywidualnej analizy dziecka niedostosowanego społecznie określając jego przejawy i przyczyny

Literatura podstawowa

Gaś Z. Profilaktyka w szkole. Warszawa 2006, WSiP

Hołyst B., Zagrożenia ładu społecznego, Warszawa 2013

Konopnicki J., Niedostosowanie społeczne. Warszawa 1972

Kozak S., Patologie wśród dzieci i młodzieży, Warszawa 2007

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa 2001

Literatura uzupełniająca

Dąbrowski K, Samobójstwa młodzieży, Warszawa 1997

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa 2000

Moczydłowska J, Pełczyńska J, Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie. Rzeszów 2004, FOSZE

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 06-05-2019 22:31)