SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychologiczne mechanizmy kształtowania się uzależnień - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychologiczne mechanizmy kształtowania się uzależnień
Kod przedmiotu 14.4-WP-UB-PMKU
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Uzależnienia behawioralne- diagnoza i pomoc psychologiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze złożonymi mechanizmami kształtowania się uzależnień, w tym uzależnień behawioralnych.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Metody kształcenia

Patologiczne mechanizmy kształtujące uzależnienia. Uzależnienie fizjologiczne vs uzależnienie psychiczne. Impulsywność i kompulsywność jako procesy leżące u podłoża uporczywych i nieadaptacyjnych ścieżek rozwoju. Wzory zachowań, umiejętności i postaw osoby uzależnionej. Behawiorystyczna koncepcja redukcji napięcia i tłumienia odpowiedzi na stres. Koncepcje poznawczo-behawioralne. Modele procesualne i strukturalne oczekiwań. Teoria osobowości. Psychoanaliza. Wewnętrzne i zewnętrzne źródła czynników aktywizujących mechanizmy uzależnienia. Mechanizm nałogowej regulacji emocji. Mechanizm iluzji i zaprzeczania. Mechanizm rozpraszania i rozdwajania JA.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-06-2019 19:02)