SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wybrane problemy psychologii osobowości i psychopatologii w kontekście uzależnień - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wybrane problemy psychologii osobowości i psychopatologii w kontekście uzależnień
Kod przedmiotu 14.4-WP-UB-WPPO
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Uzależnienia behawioralne- diagnoza i pomoc psychologiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Egzamin

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest nabycie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu psychopatologii i psychologii osobowości w kontekście uzależnień behawioralnych, a w szczególności:

- wykształcenie rozumienia procesu społecznej konstrukcji pojęć zdrowia psychicznego i choroby psychicznej

- zapoznanie uczestników kursu z obowiązującymi systemami klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych

- wykształcenie umiejętności rozpoznawania objawów mogących wskazywać na określone zaburzenia psychiczne

- wykształcenie rozumienia mechanizmów powstawania poszczególnych zaburzeń psychicznych w określonym kontekście społecznym, kulturowym i historycznym.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

 1.Psychopatologia jako nauka o zaburzeniach psychicznych. Psychopatologia a pokrewne dyscypliny: psychologia kliniczna, psychiatria,

2.Kontrowersje wokół pojęć zdrowia i choroby psychicznej (normy i patologii). Norma w zakresie zdrowia psychicznego jako konstrukcja społeczna - spojrzenie historyczne i międzykulturowe.

3.Współczesne systemy klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych - ICD 10 i DSM IV i techniki diagnostyczne w psychologii klinicznej i psychiatrii.

4. Zaburzenia osobowości a uzależnienia behawioralne

Metody kształcenia

  • wykład klasyczny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne, dyskusja dydaktyczna, case study

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

1. Cierpiałkowska L. (2007/2009) Psychopatologia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar

2. Psychologia zaburzeń osobowości. Wybrane zagadnienia (2004) pod red. L. CIerpiałkowskiej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM

3. Pastwa- Wojciechowska B. (2013). Psychopaci sprawcy przestępstw seksualnych. Wyd. Harmonia.

Literatura uzupełniająca

 

  1.  
  2.  
  3. Podobnie postępuj w przypadku kolejnych pozycji bibliograficznych literatury uzupełniającej wciskając [Enter]. Pamiętaj o kolejności: autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce, rok wydania! W przypadku, gdy nie proponuje się studentom literatury uzupełniającej, należy wstawić kreskę. Przed wciśnięciem [Enter] skasuj ukryty tekst: „Podobnie …”.

W przypadku, gdy nie podaje się innych uwag skasuj cały tekst (razem z tekstem ukrytym: „W przypadku, gdy …”.Cierpiałkowska L. Sęk H. (red.) Psychologia kliniczna (2016). Warszawa: PWN

 

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-06-2019 19:07)