SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Biologiczne aspekty uzależnień behawioralnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Biologiczne aspekty uzależnień behawioralnych
Kod przedmiotu 13.1-WP-UB-BAUB
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Uzależnienia behawioralne- diagnoza i pomoc psychologiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy z zakresu budowy i funkcji układu nerwowego oraz biologicznych mechanizmów kształtowania się uzależnień. 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Fizjologiczne mechanizmy uzależnień. Poziomy opisu zachowań nałogowych z punktu widzenia neurobiologii. Procesy biochemiczne leżące u podłoża uzależnień behawioralnych. Mechanizmy neuroadaptacji a uzależnienia. Neuroobrazowanie w rozpoznawaniu uzależnień behawioralnych.

Metody kształcenia

analiza i interpretacja tekstów, studium przypadku, dyskusja, mini- wykład

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo, realizacja zadań cząstkowych

Literatura podstawowa

Grzegorzewska I. Cierpiałkowska L. (2018). Uzależnienia behawioralne, Warszawa: PWN

Erikson C.K. (2010). Nauka o uzależnieniach. Od neurobiologii do skutecznych metod leczenia. Warszawa: WUW.

Literatura uzupełniająca

B. Habrat (2016) Zaburzenia uprawiania hazardu i inne tak zwane nałogi behawioralne,  Warszawa:  Instytut Psychiatrii i Neurologii

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-06-2019 10:56)