SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Szkodliwe używanie telefonu komórkowego i korzystanie z portali społecznościowych - diagnoza, konsekwencje i profilaktyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Szkodliwe używanie telefonu komórkowego i korzystanie z portali społecznościowych - diagnoza, konsekwencje i profilaktyka
Kod przedmiotu 14.4-WP-UB-SUTK
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Uzależnienia behawioralne- diagnoza i pomoc psychologiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specjalistyczną wiedzą dotyczącą nałogowego  korzystania z telefonu komórkowego i portali społecznościowych.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Korzystanie z telefonu komórkowego i portali społecznościowych jako styl życia. Siecioholizm i fonoholizm jako uzależnienie behawioralne. Kryteria diagnostyczne zaburzeń. Metody diagnozowania problemu. Obraz kliniczny zaburzenia. Profilaktyka i terapia.

Metody kształcenia

  • prezentacje multimedialne, dyskusje dydaktyczna, case study, praca w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem na ocenę, na co składa się ocena aktywności na ćwiczeniach oraz ocena z kolokwium/praca pisemna.

Literatura podstawowa

. Grzegorzewska I. Cierpiałkowska L. (2018). Uzależnienia behawioralne, Warszawa: PWN

2. Kozak S. (2013). Patologia fonoholizmu. Przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego. Diffin2.

Literatura uzupełniająca

  1. B. Habrat (2016) Zaburzenia uprawiania hazardu i inne tak zwane nałogi behawioralne,  Warszawa:  Instytut Psychiatrii i Neurologii. 
  2. Rowicka M. (2015). Uzależnienia behawioralne. Profilaktyka i leczenie. KBPN, Fundacja Praesterno, Warszawa.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-06-2019 19:05)