SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Diagnoza i terapia uzależnienia od hazardu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Diagnoza i terapia uzależnienia od hazardu
Kod przedmiotu 14.4-WP-UB-DTUH
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Uzależnienia behawioralne- diagnoza i pomoc psychologiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy na temat zaburzeń związanych z uprawianiem hazardu.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Hazard jako pierwsze oficjalnie uznane uzależnienie behawioralne. Kryteria diagnostyczne patologicznego hazardu. Metody diagnozy zaburzenia: wywiad, ankiety, kwestionariusze. Obraz kliniczny zaburzenia. Fazy rozwoju zaburzenia. Klasyfikacje osób grających. Konsekwencje grania hazardowego dla jednostki i rodziny. Czynniki sprzyjające rozwojowi uzależnienia od hazardu. Profilaktyka i terapia.

Metody kształcenia

  • prezentacje multimedialne, dyskusja, praca w grupach, case study

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie aktywności na zajęciach, odpowiedzi ustnych i/lub pracy pisemnej.

Literatura podstawowa

Podobnie postępuj w przypadku kolejnych pozycji bibliograficznych literatury podstawowej wciskając [Enter]. Pamiętaj o kolejności: autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce, rok wydania! Przed wciśnięciem [Enter] skasuj ukryty tekst: „Podobnie …”.1. Grzegorzewska I. Cierpiałkowska L. (2018). Uzależnienia behawioralne, Warszawa: PWN.

2.2.B. Habrat (2016) Zaburzenia uprawiania hazardu i inne tak zwane nałogi behawioralne,  Warszawa:  Instytut Psychiatrii i Neurologii

Literatura uzupełniająca

 

Na bieżąco podawana przez prowadzącego zajęcia.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-06-2019 18:48)