SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Czynniki leczące w terapii uzależnień - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Czynniki leczące w terapii uzależnień
Kod przedmiotu 14.4-WP-UB-CLTU
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Uzależnienia behawioralne- diagnoza i pomoc psychologiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specjalistyczną wiedzą na temat specyfiki terapii uzależnień behawioralnych.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Specyficzne i niespecyficzne czynniki leczące. Procesy prowadzące do zmiany. Wyniki najnowszych badań nad skutecznością psychoterapii uzależnień behawioralnych. Czynniki procesu psychoterapii pozytywnie wpływające na jej efekty

Metody kształcenia

  • wykład klasyczny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne,

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-06-2019 10:57)