SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prowadzenie indywidualnego kontaktu terapeutycznego w pracy z osobą uzależnioną - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prowadzenie indywidualnego kontaktu terapeutycznego w pracy z osobą uzależnioną
Kod przedmiotu 14.4-WP-UB-PIKT
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Uzależnienia behawioralne- diagnoza i pomoc psychologiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Warsztaty - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest rozwijanie u studentów umiejętności nawiązywania kontaktu terapeutycznego w pracy z osobą uzależnioną behawioralnie.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Umiejętności i zasoby terapeuty w kontakcie interwencyjnym i terapeutycznym. Warsztat komunikacyjny  relacji pierwszego kontaktu z osobą uzależnioną i jej rodziną. Struktura kontaktu z klientem. Planowanie, prowadzenie i opracowanie zebranego wywiadu z pierwszego spotkania z klientem.

Metody kształcenia

Warsztat z ćwiczeniami praktycznych umiejętności pomagania.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia warsztatu jest aktywność i zaangażowanie w zajęcia.

Literatura podstawowa

Engel-Bernatowicz, A. (2005). Specyfika kontaktu w wywiadzie psychologicznym. w: Stemplewska-Żakowicz K. i Krejz K. (red.) Wywiad psychologiczny(t.1, 2). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych

J. Santorski, (red.) (1993).  ABC psychologicznej pomocy. Agencja Wyd. J. Santorski Podobnie postępuj w przypadku kolejnych pozycji bibliograficznych literatury podstawowej wciskając [Enter]. Pamiętaj o kolejności: autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce, rok wydania! Przed wciśnięciem [Enter] skasuj ukryty tekst: „Podobnie …”.

Literatura uzupełniająca

Podawana na bieżąco przez osobę prowadzącą.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-06-2019 19:02)