SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wykład monograficzny - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wykład monograficzny
Kod przedmiotu 14.4-WP-UB-WM
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Uzależnienia behawioralne- diagnoza i pomoc psychologiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu  jest zapoznanie uczestników z problematyką współwystępowalności uzależnień substancjalnych i niesubstancjalnych.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Wątpliwości i dylematy w obszarze uzależnień behawioralnych.  Uzależnienie psychiczne vs uzależnienie fizjologiczne. Problemy i trudności. Diagnoza i terapia w obszarze podwójnych diagnoza.

Metody kształcenia

wykład tradycyjny, wykład problemowy

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie  przygotowania pracy zaliczeniowej

Literatura podstawowa

Cierpiałkowska L. (2016). Psychologia uzależnień. W: Cierpiałkowska L., Sęk, H.(red.). Psychologia kliniczna. Warszawa: PWN

B. Habrat (red.), Zaburzenia uprawiania hazardu i inne tak zwane nałogi behawioralne . Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-06-2019 19:08)