SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe
Kod przedmiotu 14.4-WP-UB-SD
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Uzależnienia behawioralne- diagnoza i pomoc psychologiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przygotowanie i opracowanie redakcyjne pracy dyplomowej poświęconej problematyce uzależnień behawioralnych: skali zjawiska, patomechanizmów, czynników ryzyka i ochronnych w różnych grupach wiekowych lub projektu profilaktyczno-terapeutycznego

Wymagania wstępne

Orientacja w literaturze poświęconej współczesnej problematyce uzależnień i zachowań nałogowych. Aktywność, zaangażowanie i systematyczność w  pracy naukowej.

 

Zakres tematyczny

Orientacja w aktualnych problemach psychologii uzależnień oraz informacja bibliograficzna.

Sprecyzowanie tematów opracowań cząstkowych – autorskich: ich struktury i bibliografii.

Konsultacje merytoryczne i sprawdzenie przygotowywanych tekstów opracowań autorskich – ich weryfikacja i redakcja.

Akceptacja złożonych tekstów, ich korekta.

 

 

Metody kształcenia

Dyskusja, konsultacje, praca w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-06-2019 19:04)