SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Korespondencja służbowa i handlowa I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Korespondencja służbowa i handlowa I
Kod przedmiotu 09.1-WH-FGP-KSH1-K-S14_pNadGenCIOL1
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr Agata Kochanowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć z Korespondencji Służbowej i Handlowej I jest zapoznanie studentów z podstawowymi formami komunikacji pisemnej obowiązującej w firmach i instytucjach funkcjonujących w obszarze administracji, handlu i usług. Studenci zapoznają się z licznymi przykładami autentycznej korespondencji służbowej i handlowej w
j. niemieckim oraz będą w stanie wyróżnić jej podstawowe cechy formalne i funkcje a także zadania  komunikacyjne. Następnym etapem zajęć są ćwiczenia w samodzielnym konstruowaniu różnorodnych tekstów osadzonych w konkretnych kontekstach sytuacyjnych. Z jednej strony chodzi o wymianę korespondencji służbowej w ramach jednej firmy (lub instytucji), z drugiej strony ćwiczone będą konkretne przykłady komunikacji pisemnej (handlowej) między różnymi podmiotami gospodarczymi. Studenci są zobligowani do przygotowania kilku zadanych tekstów odnoszących się do wybranych sytuacji komunikacyjnych. Ponadto każdy z uczestników zajęć przygotuje referat/prezentację w Power Point, w której omówione zostaną typy/cechy wybranej formy pisemnej.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Różne typy korespondencji służbowej, głównie wewnętrznej:

- min.  notatka służbowa, protokół, sprawozdanie, oficjalne podanie/prośba, zaproszenie, zawiadomienie, gratulacje

Różne typy korespondencji handlowej:

- min. dokumenty związane z transakcjami kupna-sprzedaży, zapytanie o ofertę, oferta, zamówienie, potwierdzenie przyjęcia zamówienia, faktura VAT, reklamacja.

Metody kształcenia

 • praca z książką,
 • praca z dokumentem źródłowym,
 • analiza autentycznej korespondencji,
 • samodzielne tworzenie tekstów,
 • analiza i ocena prac studentów

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

1. obecność na zajęciach

- dopuszczalne:

* jedna nieobecność nieusprawiedliwiona

* dwie nieobecności usprawiedliwione (każda kolejna wymaga zaliczania opuszczonego materiału na konsultacjach)

- osoby z frekwencją poniżej 50% nie otrzymują zaliczenia

2. aktywność na zajęciach

3. przygotowanie do zajęć

- dopuszczalne jedno nieprzygotowanie w semestrze

4. zaliczenie wszelkich wejściówek, jeżeli prowadzący postanowi w takiej formie egzekwować przygotowanie do zajęć

5. zaliczenie kolokwium końcowego na 60%

- student ma prawo do jednej poprawki

 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 18
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 20 32
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

 1. B. Abegg, [przekł. i adapt.: Zofia Kotowska],  100 listów - język niemiecki: biznes, handel, administracja, Warszawa 200
 2. S. Bęza, A. Kleinschmidt, Deutsch im Büro und Geschäftsleben, Warszawa 1996.
 3. S. Bęza,  Moderne deutsche Handelskorrespondenz, Warszawa 1994.
 4. B. Designer (red.), Basiswissen Wirtschaftsdeutsch : Stoffgebiete und Fachwortschatz , München 1999.
 5. G. Neumayer, Handelskorrespondenz: Musterbriefe = Korespondencja firmy: wzory listów, Warszawa 1996.
 6. A. Pollert, B. Kirchner, J. Morato Polzin,  Duden. Wirtschaft von A bis Z: Grundlagenwissen für Beruf, Ausbildung und tägliches Leben, Mannheim 2004.

Literatura uzupełniająca

Każdorazowo ustalana przez prowadzącego, opracowania i materiały własne.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Agata Kochanowska (ostatnia modyfikacja: 27-05-2019 14:33)