SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Leksykologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Leksykologia
Kod przedmiotu 09.3-WH-FGP-LEKS-W-S14_pNadGenRZH3J
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Elizaveta Kotorova
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Celem kursu jest przekazanie studentom pełnego najbliższego prawdzie wyobrażenia o istocie i strukturze zasobu słownictwa języka niemieckiego, o możliwościach rozwoju i metodach opisu leksyki, jak też o jego związku z życiem i kulturą społeczeństwa.

Wymagania wstępne

Oczekuje się, że studenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa

Zakres tematyczny

 1. Słowo jako nominatywna główna jednostka leksykalno-semantycznego systemu języka;
 2. Kryteria wydzielenia słowa jako samodzielnej jednostki;
 3. Klasyfikacja słownictwa języka niemieckiego z punktu widzenia semantycznego,
 4. Klasyfikacja słownictwa języka niemieckiego z punktu widzenia genetycznego,           
 5. Klasyfikacja słownictwa języka niemieckiego z punktu widzenia historycznego,
 6. Klasyfikacja słownictwa języka niemieckiego z punktu widzenia społecznego,
 7. Klasyfikacja słownictwa języka niemieckiego z punktu widzenia terytorialnego;
 8. Główne drogi powstania i rozwoju słownictwa: słowotwórstwo,
 9. Główne drogi powstania i rozwoju słownictwa: zapożyczenie,
 10. Główne drogi powstania i rozwoju słownictwa: zmiana znaczenia;
 11. Stan frazeologiczny języka niemieckiego;
 12. Najważniejsze jednojęzyczne słowniki języka niemieckiego.

Metody kształcenia

wykład konwencjonalny, opis wyjaśniający, opis klasyfikujący, opis uzasadniający, rozmowa nauczająca, klasyczna metoda problemowa, praca z tekstem źródłowym, praca z książką, dyskusja.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Kontrola wyników odbywa się na podstawie egzaminu ustnego. Techniki testowania dotyczą np. opracowania i wygłoszenia wypowiedzi, pytań kontrolnych sprawdzających stopień opanowania materiału, analizy i interpretacji ukazanych fenomenów językowych.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 50 75
Łącznie 100 100
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 3
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

 1. Siegfried Heusinger, Die Lexik der deutschen Gegnwartssprache. Padeborn 2004.
 2. Christine Römer, Brigitte Matzke, Lexikologie des Deutschen. Eine Einführung. Tübingen 2003.
 3. Thea Schippan, Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen 1992 (2002).
 4. Wilhelm Schmidt, Deutsche Sprachkunde, 10.Aufl., Berlin 1985 (Erste Auflage – 1959).
 5. Christiane Wanzeck, Lexikologie. Göttingen 2010.

Literatura uzupełniająca

 • Lexikologie : ein internationales Handbuch zur Natur und Struktur von Wörtern und Wortschätzen / hrsg. von D. Alan Cruse [et al.]. Hbd.1 = Lexicology : an international handbook on the nature and structure of words and vocabularies / ed. by D. Alan Cruse [et al.]. Vol. 1. - Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 2005. 
 • Elke Donalies, Die Wortbildung des Deutschen. 2., überarb. Auflage, Tübingen 2005.
 • Wolfgang Fleischer, Irmhild Barz, Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen    1992.
 • Wolfgang Fleischer, Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen 1997.
 • Harald Burger, Annelies Buhofer und Ambros Sialm [unter Mitarbeit von Brigit Eriksson et al.], Handbuch der Phraseologie. Berlin; New York 1982
 • Peter Rolf Lutzeier, Lexikologie. Tübingen 1995.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Elizaveta Kotorova (ostatnia modyfikacja: 25-05-2019 11:54)