SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ćwiczenia fonetyczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ćwiczenia fonetyczne
Kod przedmiotu 09.1-WH-FGP-CFON
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr Monika Schönherr
 • dr Gerda Nogal
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zajęcia są adresowane do Studentów chcących utrwalić lub poprawić swoje kompetencje w zakresie fonetyki artykulacyjnej. Temu też podporządkowany jest program i układ kursu: Centralną częścią zajęć są praktyczne ćwiczenia fonetyczne obejmujące cechy artykulacyjne głosek niemieckich - z uwzględnieniem zjawiska interferencji z języka polskiego, praca nad wykształceniem prawidłowego akcentu wyrazowego i zdaniowego oraz intonacji, kontynuacja nauki wymowy słów obcojęzycznych itp.

Wymagania wstępne

Wiedza i umiejętności nabyte podczas kursu "Fonetyka Języka Niemieckiego" (semestr 1).

Zakres tematyczny

Ogólne reguły artykulacji niemieckich samogłosek i spółgłosek.

Podstawowe zasady prozodii języka niemieckiego (akcent,intonacja).

Automatyzacja poprawnej wymowy trudnych głosek min. przez zastostowanie ćwiczeń imitacyjnych, ćwiczeń zawierających opozycje fonologiczne itp.

 

 

Metody kształcenia

Metody podające (objaśnienia, opis), metody eksponujące (nagrania audiowizualne), metody praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe)

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest systematyczna i aktywna obecność na zajęciach, uzyskanie pozytywnych ocen z prac kontrolnych/kolokwium - w tym ustnego kolokwium zaliczeniowego, dyktand/a, a także z czytania i wypowiedzi ustnych w czasie zajęć.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 25
Łącznie 60 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

 1. Das Aussprachewörterbuch – Duden – Band 6, Mannheim / Leipzig / Wien / Zürich 2005.
 2. Cauneau, Ilse: Hören, Brummen, Sprechen. Angewandte Phonetik im Unterrichtsfach Deutsch als Fremdsprache. Handbuch + Begleitheft + Audiokassette, München 1994.
 3. Dieling, Helga / Hirschfeld,Ursula: Phonetik lehren und lernen, Berlin 2000.
 4. Frey, Evelyn: Kursbuch Phonetik. Lehr- und Übungsbuch + 2 CDs, Ismaning 1996.

Literatura uzupełniająca

 1. Altmann, Hans / Ziegenhain / A. Ute: Prüfungswissen Phonetik, Phonologie und Graphemik, Göttingen 2010.
 2. Behme-Gissel, Helma: Deutsche Wortbetonung: Ein Lehr-und Übungsbuch, München 2005.
 3. Hirschfeld, Ursula / Stock, Eberhard / Krech, Eva-Maria / Anders, Lutz Christian: Deutsches Aussprachewörterbuch, Berlin / New York, NY 2009.
 4. Kreuzer, Ursula / Pawlowski, Klaus: Deutsche Hochlautung. Praktische Aussprachelehre, München 1993.
 5. Morciniec, Norbert / Prędota, Stanisław: Podręcznik wymowy niemieckiej, Warszawa 2005.
 6. Rausch, Rudolf / Rausch, Ilka: Deutsche Phonetik für Ausländer, Leipzig 1998.
 7. Schiemann, Endrik / Bölck, Martina: Hören – Sprechen – Richtig schreiben. Übungsprogramm zu Phonetik und Rechtschreibung für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache, Stuttgart 2003.
 8. Stock, Eberhard: Deutsche Intonation, Berlin 1996.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Gerda Nogal (ostatnia modyfikacja: 04-06-2019 12:23)