SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ćwiczenia gramatyczne I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ćwiczenia gramatyczne I
Kod przedmiotu 09.1-WH-FGP-CGI
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr Piotr Krycki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • opanowanie teorii przerabianego materiału
 • umiejętne zastosowanie go w strukturach języka
 • opanowanie konstrukcji gramatycznych oraz ich automatyzacja

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 • Rekcja czasownika
 • Rekcja rzeczownika
 • Rekcja przymiotnika
 • Styl rzeczownikowy i czasownikowy

Metody kształcenia

 • metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie,
 • metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe,
 • metody problemowe – metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność i aktywność na zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium, testów.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 18
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 60 72
Łącznie 90 90
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

 1. Dreyer, Hilke; Schmidt, Richard: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Neubearbeitung. Max Hueber Verlag 2001.
 2. Hall, Karin; Scheiner, Barbara: Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Max Hueber Verlag 1995.
 3. Helbig, Gerhard; Buscha, Joachim: Übungsgrammatik Deutsch. Berlin 2002.

Literatura uzupełniająca

 1. Duden: Die Grammatik. Herausgegeben von der Dudenredaktion. Mannheim. (7. Aufl.) 2005.
 2. Engel, Ulrich: Deutsche Grammatik. München 2004.
 3. Eppert, Franz: Grammatik lernen und verstehen. München 1988.
 4. Götze, Weida; Hess-Lüttig, Erne: Grammatik der deutschen Sprache. Bertelsmann 1999.
 5. Kessel, Katja; Sandra Reimann: Basiswissen Deutsche Gegenwartssprache. Tübingen 2005.
 6. Sommerfeldt, Karl-Ernst; Starke, Günter: Einführung in die Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen 1998.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 19-05-2019 16:52)