SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ćwiczenia leksykalne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ćwiczenia leksykalne
Kod przedmiotu 09.1-WH-FGP-LEX
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Andriej Kotin
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Pogłębienie wiedzy z zakresu znajomości słownictwa języka niemieckiego z zakresu autentycznej, codziennej komunikacji językowej; rozwinięcie i pogłębienie kompetencji w obszarze receptywnej i produktywnej kompetencji leksykalnej.

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B2.

Zakres tematyczny

Praca na zajęciach opierać się będzie o autentyczne teksty użytkowe ('Sachtexte'), np. pochodzące z aktualnej prasy niemieckojęzycznej w wersji papierowej lub on-line i/lub teksty literackie.

Udział w zajęciach powinien pogłębiać i rozwijać również wiedzę krajo- i kulturoznawczą słuchaczy koncentrując się na krajach niemieckiego obszaru językowego.

Metody kształcenia

Dyskusja, opis klasyfikujący, praca indywidualna i w grupach.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przygotowanie i aktywność w trakcie zajęć; pisemne i ustne kolokwia sprawdzające.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 35
Łącznie 60 60
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

Ustalana każdorazowo przez prowadzącego.

Literatura uzupełniająca

Apelt, M. L., Wortschatz und mehr: Übungen für die Mittel- und Oberstufe. Ismaning 1995.
Buscha, A./Friedrich, K., Deutsches Übungsbuch: Übungen zum Wortschatz der deutschen Sprache. Leipzig 1996.
Ehlen, W., Deutsch: ein Sprach- und Übungsbuch: Wortlehre, Satzlehre, Zeichensetzung: Rechtschreibung, Stilbildung, Aufsatzlehre: indogermanische Sprachfamilie, Formen der Dichtung, Wörterschlüssel. Köln 1971.
Ferenbach, M./Schüßler, I., Wörter zur Wahl. Übungen zur Erweiterung des Wortschatzes. Stuttgart 2002.
Helbig, Gerhard; Buscha, Joachim: Übungsgrammatik Deutsch. Langenscheidt 1991.
Pasewalck, S./ Neidlinger, D., AusBlick 2, 3. Ismaning 2012.
Ullmann, K./Loria, C.A., Das A und O. Deutsche Redewendungen. München 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 28-05-2019 20:10)