SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyczna nauka języka niemieckiego III - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka niemieckiego III
Kod przedmiotu 09.1-WH-FGP-PN3-18
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr Agnieszka Dylewska
 • dr Marta Ratajczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyczna nauka języka niemieckiego III - Pisanie - Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Praktyczna nauka języka niemieckiego III - Konwersacje - Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Praktyczna nauka języka niemieckiego III - Ćwiczenia z tekstem - Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem modułu jest doskonalenie znajomości języka niemieckiego w zakresie wszystkich sprawności językowych, tj. pisania, czytania, mówienia oraz słuchania prowadzące do osiągnięcia przez studenta poziomu językowego B2.1.

Istotną rolę odgrywa tu kształtowanie w studentach umiejętności krytycznej analizy omawianych tekstów przy wykorzystaniu różnych form ćwiczeń sprawdzających globalne i selektywne ich rozumienie oraz rozwijanie umiejętności zdobywania, interpretacji oraz samodzielnego wykorzystania i przetwarzania informacji z różnych źródeł. 

Kolejnym celem przedmiotu jest doskonalenie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi ustnych i pisemnych połączonych z przedstawieniem argumentów przy zachowaniu przejrzystej struktury wypowiedzi, aktywnego udziału w dyskusji, interakcji (tzw. reagowania językowego), parafrazowania, wyrażania własnych poglądów oraz ich obrony w dyskusji w ramach zagadnień realizowanych na danym roku studiów. W pracy nad usprawnianiem umiejętności zarówno ustnego jak i pisemnego wypowiadania się kluczową rolę odgrywa opanowanie przez studentów niezbędnego słownictwa oraz frazeologizmów związanych z omawianymi zagadnieniami. 

Zakres trudności tekstów oraz ćwiczeń dopasowany jest do poziomu odpowiedniego dla danego roku studiów.

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B1+.

Zakres tematyczny

PISANIE

 • Organizacja wypowiedzi pisemnej;
 • Wprowadzenie do wybranych technik pisania kreatywnego (pisanie inspirowane tekstami literackimi, pisanie stymulowane, clustering etc.);
 • Omówienie wybranych gatunków tekstów z uwzględnieniem ich cech charakterystycznych (stylistyka, kompozycja, perspektywa);
 • Tworzenie tekstów z cechami typowymi dla danego gatunku (opowiadanie, opowieść detektywistyczna, Kurzgeschichte etc.);
 • Rozwijanie tekstów według własnych pomysłów;
 • Konstruowanie stymulowanych wypowiedzi pisemnych na określony temat.

 

KONWERSACJE

 • Teksty i sytuacje komunikacyjne związane z szeroko pojętą kulturą i nauką kraju języka docelowego, z życiem społeczno-politycznym oraz gospodarką;
 • Techniki pogłębiana i poszerzania zasobów słownictwa i struktur językowych;
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia pozczególnych typów wypowiedzi ustnych (wyrażanie opinii i poglądów, argumentowanie, udział w dyskusji );
 • Tematyka zajęć dopasowana jest do potrzeb związanych z koniecznością nabywania poszczególnych umiejętności z zakresu komunikacji ustnej. 

 

ĆWICZENIA Z TEKSTEM

 • Teksty związane z tematyką kultury życia codziennego;
 • Teksty o tematyce społecznej;
 • Krótkie teksty literackie bądź ich fragmenty.

Metody kształcenia

Praca z tekstem, dyskusja panelowa "za i przeciw", mapa mentalna, klasyczna metoda problemowa, projekt, praca indywidualna, praca w grupach.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów. Otrzymanie oceny niedostatecznej z którejkolwiek części składowych skutkuje niezaliczeniem całego modułu. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen części składowych.

Warunki zaliczenia poszczególnych przedmiotów

Obecność i aktywność na zajęciach z poszczególnych przedmiotów, zaliczenie przewidzianych kolokwiów, prac pisemnych, wypowiedzi ustnych.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 100 60
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 50 90
Łącznie 150 150
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 3
Łącznie 5 5

Literatura podstawowa

PISANIE

Adamzik, Kirsten/Krause, Wolf-Dieter (red.): Text-Arbeiten. Textsorten im fremd- und muttersprachlichen Unterricht an Schule und Hochschule. Tübingen 2005.

Kast, Berndt: Fertigkeit Schreiben. Das Fernstudienangebot Deutsch als Fremdsprache. München 1999.

Leis, Mario: Kreatives Schreiben: 111 Übungen. (Texte und Materialien für den Unterricht). Stuttgart 2007.

Seiffert, Christian: Schreiben im Alltag und Beruf. Intensivtrainer neu. Stuttgart 2016.

Werder, Lutz von: Lehrbuch des kreativen Schreibens. Wiesbaden 2007.

Każdorazowo ustalana przez prowadzącego. / według bieżących potrzeb

KONWERSACJE

Eggers, Dietrich/ Ehnert, Helga/ Ehnert, Rolf: Gespräch und Diskussion. Verwirklichen von Sprechabsichten. München 1980.

Koithan, Ute/ Schmitz, Helen/ Sieber, Tanja u.a.: Aspekte neu B2. Mittelstufe Deutsch. München 2015.

Schatz, Heide u.a.: Fertigkeit Sprechen. München 2006.

Swerlowa, Olga: Grammatik & Konversation 2. Stuttgart 2016.

Każdorazowo ustalana przez prowadzącego. / według bieżących potrzeb

 

ĆWICZENIA Z TEKSTEM

Aktualne drukowane i elektroniczne wydania niemieckojęzycznych czasopism ogólnotematycznych, np. "FAZ", "Focus", "Spiegel", "Stern", "Die Welt", "Planet Wissen", "Die Zeit",  etc.

Krótkie teksty literackie bądź ich fragmenty/pojedyncze rozdziały.

Glomp, Ingrid: Matjes, Magie, Moneten. Kryminał z ćwiczeniami. Edgard 2014.

Morewedge, Rosemarie: Mitlesen, mitteilen. Literarische Texte zum Lesen, Sprechen, Schreiben und Hören. Boston 2007. 

Zuchewicz, Tadeusz: Wissenschaftliches Schreiben im Studium von Deutsch als FremdspracheFrankfurt/M. 2003.

Każdorazowo ustalana przez prowadzącego. / według bieżących potrzeb

Literatura uzupełniająca

Wg bieżących potrzeb, zgodnie z ustaleniami prowadzącego.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 11-06-2019 21:07)