SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodologia badań językoznawczych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodologia badań językoznawczych
Kod przedmiotu 09.3-WH-FRSD-BJ-Ć-S14_genV1323
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami stosowanymi w językoznawstwie, ze szczególnym uwzględnieniem badań konfrontatywnych.

Wymagania wstępne

Elementarna wiedza o lingwistyce jako nauce, systemie językowym oraz znajomość podstaw terminologii językoznawczej.

Zakres tematyczny

Związki językoznawstwa z innymi dyscyplinami naukowymi. Analiza komponentów. Metoda transformacyjno-generatywna Noama Chomsky’ego. Struktura głęboka i powierzchniowa. Gramatyka przypadków. Przekład. Metody matematyczne i statystyka językoznawcza. Metody psycholingwistyczne. Metody językoznawstwa historycznego. Metodologia badań konfrontatywnych. Zasady badań porównawczych. Poziomy i aspekty. Etapy analizy. Metody językoznawstwa kognitywnego i korpusowego.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Pozytywna ocena z kontroli bieżącej oraz pracy pisemnej.

Literatura podstawowa

 

  1. Furdal A., Językoznawstwo otwarte, Wrocław 2000.
  2. Lachur Cz., Zarys językoznawstwa ogólnego, Opole 2004.
  3. Koczerhan M., Podstawy językoznawstwa konfrontatywnego, Kępa 2009.
  4. Milewski T., Językoznawstwo, Warszawa 1975.
  5. Stalmaszczyk P. (red.) Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne, Łódź 2006.
  6. Weinsberg A., Językoznawstwo ogólne, Warszawa 1983.

Literatura uzupełniająca

  1. Kurs edynburski językoznawstwa stosowanego, pod red. J.P.B. Allena, S. Pit Cordera, t. I-II, Warszawa 1983.
  2. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, pod red F. Polańskiego, Wrocław 1993.

Uwagi


Przedmiot może być również  prowadzony w języku polskim.


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Łazar (ostatnia modyfikacja: 09-07-2019 00:10)