SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodologia badań literaturoznawczych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodologia badań literaturoznawczych
Kod przedmiotu 09.2-WH-FRSD-BL-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Andrzej Ksenicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zasadniczym przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami badań tekstu literackiego. W związku z brakiem jednej przyjętej metody, student powinien poznać klucz do wyboru tej konkretnie potrzebnej.

Wymagania wstępne

Zaliczenie przedmiotu „Teoria literatury”

Zakres tematyczny

W zakres tematyczny przedmiotu wchodzą następujące zagadnienia: Metodologia jako dziedzina badawcza; Wybrane metody badań literackich; Pozytywizm i przełom antypozytywistyczny; Metoda porównawcza, komparatystyka; Fenomenologia i jej zasady; Teoria interpretacji tekstu, hermeneutyka; Dialogowe myślenie M. Bachtina; Metody strukturalne w literaturoznawstwie (teoria dzieła, proces literacki); Semiotyka literacka; Metoda socjologiczna w literaturze (Socjologiczna koncepcja literatury); Dekonstrukcja w literaturze (Hermeneutyka a semiologia); Strukturalizm a semiotyka.

Metody kształcenia

Zajęcia prowadzone będą w formie ćwiczeń problemowych tematycznych, do których studenci przygotowują się na podstawie wskazanej literatury podręcznikowej oraz tekstów zamieszczanych w czasopismach teoretycznoliterackich.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Studenci oceniani są za aktywność na zajęciach, przygotowują krótkie wprawki do poszczególnych ćwiczeń, zaliczają dwa kolokwia oraz przygotowują pracę pisemną. Te warunki oraz obecność na zajęciach są podstawą do zaliczenia przedmiotu.

Literatura podstawowa

1.       Literatura. Teoria. Metodologia, Pod red. D. Ulickiej, Warszawa 1998.

2.       Z problemów teorii literatury. Kierunki w badaniach literackich, Wyb. dok. S. Tomala, Warszawa 1993.

3.       Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A, Litteraria: teoria literatury, metodologia, Nr 142, 1970 i kolejne lata: np. 1971, nr 148; 1973, nr 153…

Literatura uzupełniająca

 

1.       Inne czasopisma teoretycznoliterackie czy prace H. Markiewicza, np. Nowe przekroje i zbliżenia, Kraków 1974.

2.       H. Janaszek-Ivaničkova, O współczesnej komparatystyce literackiej, Warszawa 1989.

<!--[if !supportEmptyParas]--> 

 

 

<!--[if !supportEmptyParas]--> 

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Łazar (ostatnia modyfikacja: 06-07-2019 15:24)