SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium magisterskie II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie II
Kod przedmiotu 09.0-WH-FRSD-SEMD-2-S-S14_genAWC0F
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w pogłębione umiejętności badawcze i przygotowanie pod kierunkiem promotora pracy magisterskiej.

Wymagania wstępne

Uzyskanie zaliczenia z „Seminarium magisterskiego I”

Zakres tematyczny

  • Przygotowanie przez studentów szczegółowego planu pracy magisterskiej.
  • Praca studentów nad zawartością rozdziału I (teoretycznego) pracy magisterskiej.
  • Referowanie przez studentów etapów przygotowania pracy magisterskiej: systematyczna kontrola i ocena stanu zaawansowania prac, przedkładanie wytycznych.
  • Przygotowanie przez studentów szczegółowych założeń i konstrukcji kolejnych rozdziałów pracy, zgromadzenie materiału badawczego.

Metody kształcenia

Dyskusja, metoda problemowa 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Weryfikacja postępu w przygotowaniu pracy magisterskiej zgodnie z indywidualnymi ustaleniami właściwymi dla tematu pracy.

Literatura podstawowa

  1. Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.
  2. Kozłowski H., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.
  3. Seweryniak H., Metodyka uczenia się pisania prac dyplomowych, Płock 2000.
  4. Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów, Poznań 2005.
  5. Literatura ustalana jest zgodnie z tematem pracy dyplomowej  i dobierana  indywidualnie dla każdego studenta zależnie od specyfiki tematu pracy magisterskiej

 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 08-07-2019 20:54)