SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot społeczny - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot społeczny
Kod przedmiotu 14.0-WH-PW-PS-Ć-S14_pNadGen5FRUZ
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie ukazać najnowszą historię Europy i najważniejszych państw europejskich. Przedyskutowane zostaną różne reżimy polityczne, relacje poszczególnych
państw z ich najważniejszymi partnerami, a także główne czynniki wpływające na sytuację w powojennej Europie. Omawiane będą również obecne problemy na kontynencie
europejskim.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

1. Wprowadzenie; 2. Relacje międzynarodowe w Europie w okresie zimnej wojny; 3. Relacje międzynarodowe w Europie po zimnej wojnie 4. Mocarstwa europejskie: Wielka
Brytania i Francja; 5. Niemcy: Od podziału do przywódczej roli w Europie; 6. ZSRR/Rosja: Od upadku do światowego mocarstwa; 7. Europa Środkowo-Wschodnia: Od państw
satelitów do udanej transformacji ustrojowej; 8. Europejski Obszar Postsowiecki: Pomiędzy Rosją a zachodem; 9. Integracja europejska i instytucje europejskie; 10., 11., 12., 13.,
14. Aktualne problemy społeczno-polityczne i debaty w Europie; 15. Podsumowanie zajęć i wystawianie ocen.

Metody kształcenia

1. Dyskusja; 2. Prezentacje referatów; 3. Analiza materiałów prasowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

1. Przygotowanie referatu i napisanie eseju
2. Analiza materiałów prasowych

Literatura podstawowa

Wegs Robert J., Ladrech Robert, Europe since 1945: A Concise History, New York 1996.
Buchanan Tom, Burzliwy pokój: Historia Europy 1945-2000, Kraków 2010.
Judt Tony, Powojnie: Historia Europy od roku 1945, Poznań 2008.
Drozdowicz Zbigniew (red.), Stary kontynent w nowym tysiącleciu, Poznań 2002.
Barcz Jan, Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta, Michałowska-Gorywoda Krystyna, Integracja europejska, Warszawa 2007.
Kukułka Józef, Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000, Warszawa 2001.

Materiały prasowe:
The Guardian
The Economist
The Times

Literatura uzupełniająca

Gougeon Jacques-Pierre, Niemcy XXI wieku, Warszawa 2011.
Bidwell Anna, Dzieje Wielkiej Brytanii w XX wieku: od światowego imperium do „małego państwa” na obrzeżach Europy, Warszawa 2008.
Romaniuk-Całkowska, Ewa, Rola Francji w integracji politycznej Europy Zachodniej, Toruń 2004.
Koszel Bogdan, Nierówne partnerstwo? Niemcy i Francja w Unii Europejskiej (1993-2013), Piła 2013.
Bartlett Robert, Historia Rosji, Warszawa 2010.
Wandycz Piotr Stefan, Cena wolności: Historia Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności, Kraków 1995.
Wojnicki Jacek, Droga Europy Środkowej do Unii Europejskiej (Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry), Warszawa 2007.
Żebrowski Waldemar, Współczesne systemy polityczne Litwy, Łotwy i Estonii: Podobieństwa i różnice, Olsztyn 2004.
Jędrzejczyk Dobiesław (red.),Nowa dziesiątka Unii Europejskiej: Praca zbiorowa, Warszawa 2005.
Grott Bogumił, Grott Olgierd (red.), Polska i jej wschodni sąsiedzi, Warszawa 2016.
Kapuśniak Tomasz, Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie, Warszawa-Lublin 2008.
Bidzińska-Jakubowska Barbara, Unia Europejska: instytucje, porządek prawny, polityki wspólne, integracja Polski z UE, Opole 2000.
Wojtaszczyk Konstanty A., Integracja europejska, Warszawa 2011.
Żukrowska Katarzyna, Integracja europejska – nowe bariery czy trwały kryzys?, Warszawa 2006.
Szczerski Krzysztof, Integracja europejska: Cywilizacja i polityka, Kraków 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Łazar (ostatnia modyfikacja: 09-07-2019 01:44)