SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język rosyjski w branży logistyczno-spedycyjnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język rosyjski w branży logistyczno-spedycyjnej
Kod przedmiotu 04.1-WH-FRSD-LOG-S17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem nadrzędnym przedmiotu jest przygotowanie studenta do pracy w sferze wymiany handlowej z krajami rosyjskojęzycznymi. Realizacji tego celu służyć ma poprawne posługiwanie się podstawowym specjalistycznym słownictwem z zakresu logistyki i spedycji podczas określonych sytuacji komunikacyjnych (prowadzenie rozmów, negocjacji oraz wybrane formy korespondencji).

Wymagania wstępne

Znajomość języka rosyjskiego min. B1.

Zakres tematyczny

Analiza pojęcia logistyki biznesowej, podział ze względu na obszary funkcjonowania; siedem zasad logistyki. CV specjalisty ds. logistyki. Zakres obowiązków logistyka w firmie. Rosyjski rynek usług logistycznych: charakterystyka usług spedycyjnych; rodzaje usług transportowych oraz wybrane dokumenty w transporcie międzynarodowym; usługi magazynowe.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, praca z książką (z podręcznikiem – indywidualna i w zespole), pogadanka, metody ćwiczebne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę na podstawie pozytywnych ocen z kontroli bieżącej oraz pracy kontrolnej.

Literatura podstawowa

1. V. Dudakov, J. Szołtysek, Моя логистика. Русский язык для логистов. Język rosyjski dla logistyków, Poznań 2011.

Literatura uzupełniająca

1. A. Witkowski, Słownik transportowy polsko-rosyjsko-niemiecki, Warszawa 1999.

2. Materiały autorskie przygotowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Łazar (ostatnia modyfikacja: 06-07-2019 15:47)