SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawniczo-ekonomiczny język rosyjski - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawniczo-ekonomiczny język rosyjski
Kod przedmiotu 04.1-WH-FRSD-PREK-S17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z podstawową terminologią z zakresu prawa i ekonomii, kształtowanie umiejętności posługiwania się w mowie i piśmie specjalistycznym językiem prawniczo-ekonomicznym.

Wymagania wstępne

Znajomość języka rosyjskiego na poziomie B2/C1.

Zakres tematyczny

Prawo i ekonomia – definicje, gałęzie, klasyfikacja w języku rosyjskim, podstawowe pojęcia. Specyfika języka prawniczego i ekonomicznego: gramatyka w języku prawa, prawników i ekonomistów. Podstawowa terminologia ekonomiczna i prawnicza dotycząca form prawno-organizacyjnych podmiotów gospodarczych. Dokumenty prawne i ekonomiczne: statuty i umowy różnych podmiotów gospodarczych; wniosek do KRS oraz dokumenty potwierdzające dane zawarte w tym wniosku i in. Wybrane akty prawne zawierające przepisy regulujące działalność gospodarczą na terenie FR.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, metoda ćwiczebna, klasyczna metoda problemowa, praca z tekstem źródłowym (akty prawne FR) i in.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę na podstawie pozytywnych ocen z kontroli bieżącej, prac kontrolnych.

Literatura podstawowa

  1. Афанасьева Н.Д., Лобанова Л.А.,Читаем тексты по специальности, Выпуск 6: Экономика, Санкт-Петербург 2014.
  2. Афанасьева Н.Д., Захарченко С.С., Читаем тексты по специальности, Выпуск 8: Право, Санкт-Петербург 2012.
  3. Kałuża M., Rosyjski język prawniczy w 40 lekcjach, Warszawa 2011.
  4.  Materiały autorskie przygotowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia

Literatura uzupełniająca

 

 

  1. Пухаева Л.С., Ольхова Л.Н., Русский язык. В мире экономики, Санкт-Петербург 2013.
  2. Родимкина А., Ландсман Н., Россия: экономика и общество, Санкт-Петербург 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Łazar (ostatnia modyfikacja: 09-07-2019 01:32)