SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Człowiek we współczesnym świecie w języku rosyjskim - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Człowiek we współczesnym świecie w języku rosyjskim
Kod przedmiotu 09.1-WH-FRSD-CZŁO-S18
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
 • dr Agnieszka Łazar
 • dr Jolanta Fainstein
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rosyjskojęzyczną leksyką związaną z problematyką dotyczącą sytuacji i kondycji człowieka we współczesnym świecie, szlifowanie warsztatu językowego i doskonalenie sprawności mówienia, pisania i czytania.

Wymagania wstępne

Znajomość językowa - poziom  B2.

Zakres tematyczny

Sporządzanie wypowiedzi pisemnych i ustnych poświęconych społeczno-psychologicznym aspektom życia człowieka, takim jak: singlizacja społeczeństwa; antykoncepcja; aborcja; wczesne macierzyństwo; bezpłodność (zapłodnienie in-vitro; surogatki); zaburzenia tożsamości płciowej; zjawisko gender; seksturystyka i seks biznes; eutanazja i inne.

Metody kształcenia

Dyskusja, praca z książką, praca w parach, w grupach, burza mózgów, metoda aktywizująca, metoda problemowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie przedmiotu na podstawie kontroli bieżącej (różne rodzaje zadań kontrolnych i prac domowych zarówno w formie pisemnej jak i ustnej) oraz semestralnego zaliczenia ustnego bądź pisemnego.

Literatura podstawowa

 1. Drozdowska G., Sztolberg M., Język rosyjski dla studentów pedagogiki, Toruń 2000.
 2. Гусева Е.Ю., Дворкина Е.А., Газета.ру. Учебное пособие, Москва 2014.
 3. Bartosiewicz A., i in., Język rosyjski dla studentów politologii, Lublin 2003 (s. 62-66, 193-197, 207-212, 219-227).

Literatura uzupełniająca

 1. Cieplicka M., Torzewska D., Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko…2, Poznań 2008. 
 2. Gołubiewa A., Czeczuga W., Węcławiak P., Słownictwo rosyjskie w ćwiczeniach, Warszawa 2012.
 3. Jarosz A., Kiciak A., Język rosyjski dla studentów pedagogiki i psychologii, Lublin 2001.
 4. Ples A., Bruzda G., Понемногу обо всём. Podręcznik do nauki języka rosyjskiego dla studentów wyższych uczelni. Cz. 2, Kraków 2001.
 5. Ples A., Bruzda G., Понемногу обо всём. Podręcznik do nauki języka rosyjskiego dla studentów wyższych uczelni. Cz. 3, Kraków 2001.
 6. Szczygielska S., Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, student a. i nie tylko…2, Poznań 2003.
 7. Остановка: Россия. Magazyn dla uczących się języka rosyjskiego.
 8. Родимкина А., Райли З., Ландсман Н., Россия сегодня. Teksty i ćwiczenia do nauki języka rosyjskiego na poziomie średnio zaawansowanym, Warszawa 2003.

Uwagi

Przedmiot jest prowadzony w języku rosyjskim z elementami języka polskiego.


Zmodyfikowane przez dr Jolanta Fainstein (ostatnia modyfikacja: 19-06-2019 22:59)