SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język rosyjski w hotelarstwie i gastronomii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język rosyjski w hotelarstwie i gastronomii
Kod przedmiotu 04.1-WH-FRSD-JRHG-S19
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • dr Aleksandra Urban-Podolan
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poszerzenie  leksyki rosyjskiej z zakresu turystyki i gastronomii.

Wymagania wstępne

Znajomość języka rosyjskiego na poziomie B2.

Zakres tematyczny

Zawody i czynności w branży hotelarskiej i gastronomicznej.

Hotelarstwo: biuro podróży, formy turystyki, atrakcje turystyczne, rodzaje usług i ich rezerwacja, obiekty hotelarskie i ich wyposażenie.

Gastronomia: produkty spożywcze i dania, akcesoria i urządzenia gastronomiczne, przygotowanie dań i karta dań.

Zatrudnienie w hotelarstwie i gastronomii.

Metody kształcenia

Tworzenie słownika tematycznego, praca z tekstem (indywidualna i w grupie), zadania praktyczne realizowane w formie projektowej.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Pozytywne oceny z przewidzianych prac domowych i kontrolnych oraz pracy zaliczeniowej realizowanej w formie projektowej.

Literatura podstawowa

1) Walczak-Sroczyńska B., Język rosyjski. Podręcznik dla studentów hotelarstwa, agroturystyki i organizacji ruchu turystycznego, Wyższa Szkoła Ekonomiczna 2001.

2)  А. Голубева, А. Задорина, Е. Ганапольская, Русский язык для гостиниц и ресторанов, 2016.

3) Materiały autentyczne, zasoby internetowe.
 

Literatura uzupełniająca

1) Obłąkowska-Galanciak I., Jeglińska B., Język rosyjski w turystyce, UWM, 2002

2) Cieplicka M., Torzewska D., Russkij jazyk. Kompendium tematyczno-leksykalne, Wagros, 2008, s. 17-22.

3) Trushina L.B., Vohmina L.L., i in., Russkij ekzamien - turizm, Икар, 2005

4) Dobrowolski J., Tury po Rossii, Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 07-06-2019 11:13)