SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przekład literacki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przekład literacki
Kod przedmiotu 09.1-WH-FRSP-PL-S17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
 • dr Aleksandra Urban-Podolan
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z wybranymi strategiami tłumaczenia tekstu literackiego; uświadomienie im specyficznych trudności, związanych z przekładem literatury pięknej (leksyka bezekwiwalentowa, homonimy międzyjęzykowe, styl autorski, uwarunkowania kontekstualne i kulturowe i in.) oraz kreatywnej roli tłumacza w procesie przekładu literackiego, rozbudzenie większej świadomości językowej – języka obcego i ojczystego.

Wymagania wstępne

Znajomość języka rosyjskiego na poziomie B2/C1.

Zakres tematyczny

Termin „przekład literacki”. Miejsce przekładu literackiego wśród innych typów przekładu. Literatura piękna jako obiekt przekładu literackiego. Cechy charakterystyczne przekładu literackiego. Adekwatność przekładu, zjawisko interferencji w przekładzie, fałszywi przyjaciele tłumacza. Wybrane zagadnienia dotyczące przekładu literatury pięknej (domestykacja i egzotyzacja, frazeologizmy, metafory autorskie, neologizmy i in.). Typy błędów tłumaczeniowych w przekładzie. Podstawowe zagadnienia przekładu poetyckiego. Tłumacz jako „drugi autor”.

Metody kształcenia

Wykład problemowy, elementy wykładu konwencjonalnego, analiza istniejących dwutekstów, praca ze źródłami leksykograficznymi, praca z tekstem literackim (samodzielne i grupowe tłumaczenie wybranych fragmentów tekstów).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie aktywnego udziału w zajęciach, pozytywnych ocen z przewidzianych prac domowych i kontrolnych oraz wykonania własnego tłumaczenia tekstu literackiego.

Literatura podstawowa

 1. Bednarczyk A., Kulturowe aspekty przekładu literackiego, Katowice 2002.
 2. Krysztowiak M., Przekład literacki we współczesnej translatoryce, Poznań 1996.
 3. Солодуб Ю. П., Альбрехт Ф. Б., Кузнецов А. Ю., Теория и практика художественного перевода, Москва 2005.
 4. Fragmenty tekstów literackich.

Literatura uzupełniająca

 1. Komparatystyka literacka a przekład, red. P. Fast, K. Żemła, Katowice 2000.
 2. Kuroczycki T. , Z problematyki rosyjsko-polskiego przekładu artystycznego. Kazimiery Iłłakowiczówny tłumaczenie „Anny Kareniny” na język polski, Poznań 1977.
 3. Legeżyńska A., Tłumacz i jego kompetencje autorskie, Warszawa 1999.
 4. Między oryginałem a przekładem, t. 1-8, Kraków 1995-2003.
 5. Przekład w historii literatury, red. P. Fast, K. Żemła, Katowice 2002.
 6. Виноградов В. С., Перевод. Общие и лексические вопросы, Москва 2004.
 7. Гарбовский Н. К., Теория перевода, Москва 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 07-06-2019 14:40)