SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Językoznawstwo ogólne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Językoznawstwo ogólne
Kod przedmiotu 09.3-WH-FAD-JO-Ć-14_genSHEP6
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. Leszek Szymański, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z zasadami budowy i struktury języków naturalnych oraz głównymi teoriami i nurtami badawczymi w językoznawstwie.

Wymagania wstępne

Znajomość języka angielskiego umożliwiająca pełne uczestnictwo w zajęciach oraz realizację ich celów.

Zakres tematyczny

Język jako system.

Właściwości języka.

Uniwersalia językowe.

Podsystemy języka.

Wybrane teorie językoznawcze.

Metody kształcenia

rozmowa nauczająca, dyskusja, opis wyjaśniający, burza mózgów, studium przypadków, projekt, praca z tekstem źródłowym

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

1. Regularne uczęszczanie na zajęcia.

2. Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

3. Wykonanie zleconych zadań.

4. Przedstawienie wyników zleconych zadań.

5. Pozytywny wynik kolokwium zaliczeniowego.

Literatura podstawowa

  1. Aarts, B. and A. McMahon (eds.). The Handbook of English Linguistics. Blackwell Publishing Ltd., Malden, MA / Oxford / Carlton, 2006.

  2. Akmajian, A., Demers, R., Farmer, A. and R. Harnish. Linguistics: An Introduction to Language and Communication. Cambridge, MA: The MIT Press, 2010.

  3. Aronoff, M. and J. Rees-Miller (eds.) The Hanbook of Linguisitics. Blackwell Publishing Ltd., Malden, MA / Oxford, 2003

  4. Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of Language. CUP, Cambridge, 2010.

  5. Fromkin, V. Rodman R, and N. Hyams. An Introduction to Language. Wadsworth, Cengage Learning, 2010.

  6. Yule, G. The Study of Language. CUP, 2006.

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Lista polecanych pozycji bibliograficznych może zostać rozszerzona przez prowadzącego.


Zmodyfikowane przez dr Mirosława Kubasiewicz (ostatnia modyfikacja: 28-06-2019 23:02)