SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoria literatury - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoria literatury
Kod przedmiotu 09.2-WH-FAD-TL-Ć-14_genTF49N
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Iwona Filipczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z wybranymi poglądami i koncepcjami teoretycznoliterackimi XX i XXI wieku. Zaznajomienie z procedurami i metodami badawczymi ukształtowanymi na gruncie badań literackich; opanowanie terminologii teoretycznoliterackiej. 

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Pojęcie teorii literatury. Język, znaczenie i interpretacja.  Wybrane szkoły i tendencje literackie:  Nowa Krytyka, strukturalizm, narratologia, poststrukturalizm, psychoanaliza, feminizm, postkolonializm, badania kulturowe. Podstawowe pojęcia z zakresu literaturoznawstwa mające pomóc studentom w  opanowaniu umiejętności samodzielnego analizowania i interpretowania utworów literackich. Szczegółowy zakres tematyczny jest przedstawiany przez prowadzącego na początku kursu.

Metody kształcenia

Dyskusja, praca z tekstem, wykład konwersatoryjny, praca pisemna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach, systematyczne i terminowe przygotowanie do zajęć, zaliczenie prac kontrolnych.

Literatura podstawowa

1. Tyson, Lois. Critical Theory Today. A User-Friendly Guide. New York/London: Routledge, 2006.

2. Wybór tekstów teoretycznych każdorazowo ustalany przez prowadzącego.

Literatura uzupełniająca

1. Barry, P. Beginning Theory. Manchester University Press, 2009.

2. Bertens, H. Literary Theory: The Basics. New York/ London: Routledge, 2013.

3. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku, Kraków 2007.

4. Eagleton, T.  Literary Theory: An Introduction. Oxford: Wiley-Blackwell, 1996.

5. Culler, J. Literary Theory: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2000.

 

Uwagi

Brak.


Zmodyfikowane przez dr Mirosława Kubasiewicz (ostatnia modyfikacja: 28-06-2019 23:07)