SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium magisterskie III - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie III
Kod przedmiotu 09.0-WH-FAD-SEM3-S-14_genJXU77
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. Joanna Zawodniak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

- Pogłębianie umiejętności badawczych studenta.

- Pogłębianie umiejętności syntetycznego wyrażania własnych myśli.

- Pogłębianie umiejętności krytycznej analizy tekstu naukowego i inferencyjnego łączenia w obrębie tworzonej pracy poglądów różnych autorów.

- Kształtowanie postawy innowacyjnego badacza praktyka.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

    - Eksploracja pola badań.

    - Dobór i analiza istotnych dla pracy teorii językoznawczych/literaturoznawczych.

    - Opracowanie materiału (ilościowa i/lub jakościowa analiza danych).

    - Tworzenie narracji.

Metody kształcenia

Dyskusja, metaplan, burza mózgów, metoda problemowa 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie przedmiotu jest uwarunkowane pozytywną weryfikacją postępów w pisaniu pracy dyplomowej zgodnie z indywidualnymi ustaleniami właściwymi dla jej tematu

Literatura podstawowa

Ustalana przez prowadzącego

Literatura uzupełniająca

Ustalana przez prowadzącego

Uwagi

Ustalana przez prowadzącego


Zmodyfikowane przez dr hab. Joanna Zawodniak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 23-06-2019 19:04)