SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język obcy specjalistyczny - język francuski - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język obcy specjalistyczny - język francuski
Kod przedmiotu 09.0-WH-WHD-JS/JF2-Ć-S14_gen0HJFR
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania francuski
Sylabus opracował
  • mgr Barbara Wrześniak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

1) Zapoznanie studentów  z elementarnymi pojęciami występującymi w gospodarce  w oparciu o fachowe słownictwo.

2) Praktyczne aspekty przygotowania do wejścia w życie zawodowe (umiejętności wyszukiwania i analizy ofert pracy oraz sporządzania własnych ofert w formie pisemnej i ustnej).

3) Zapoznanie się z rodzajami podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem polskiego i francuskiego prawa handlowego oraz zaprezentowanie możliwości zatrudnienia w powyższych sferach z uwzględnieniem pracy tłumacza i nauczyciela.

Wymagania wstępne

Znajomość języka francuskiego na poziomie B1+/B2 według skali ESOKJ.

Zakres tematyczny

1)  Język jako zjawisko oraz jego formy i ich zastosowanie w różnych sferach życia z uwzględnieniem języka potocznego, języka literackiego i języka specjalistycznego.  

2)  Zaprezentowanie odpowiedniej leksyki w języku francuskim związanej z przyszłą pracą zawodową studentów w szeroko rozumianej gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem pracy tłumacza i nauczyciela.

 

Metody kształcenia

Podstawowe metody: praca frontalna-pokaz, praca z dokumentami źródłowymi, symulacja sytuacji życia zawodowego nauczyciela i tłumacza, decyzyjne gry dydaktyczne, praca w parach i większych grupach, dyskusja okrągłego stołu, giełda pomysłów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie kontroli bieżącej – ustnej oraz kontroli okresowej – pisemnej (kontrola cząstkowa, sprawdziany, prace domowe). Uzyskanie minimum 60% z testów, prezentacji itp. Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz wykonanie wszystkich zadań lub projektów określonych przez prowadzącego. 

Ostateczna kontrola obywa się w formie egzaminu pisemnego i ustnego na poziomie B2+.

Próg zaliczenia: 60%

Literatura podstawowa

1. Tkaczyk, M., Korespondencja w firmie. Wzory listów francuskich, Wydawnictwo Nathan / Nowela

2. Rosillo, M. P., Quartier d'affaires, CLE International

3. Gillmann, B., Travailler en français en entreprise, Didier

 

Literatura uzupełniająca

Wybrane współczesne dokumenty autentyczne: teksty prasowe, materiały internetowe

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Mirosława Kubasiewicz (ostatnia modyfikacja: 28-06-2019 22:29)