SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Brytyjska filozofia społeczna i polityczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Brytyjska filozofia społeczna i polityczna
Kod przedmiotu 08.1-WH-FAP-BFSP-Ć-S14_gen8BQQO
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr Agnieszka Szczap
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z klasyczna brytyjską filozofią społeczną i polityczną oraz jej współczesnymi odmianami.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Początki filozofii brytyjskiej. Utopie w brytyjskiej filozofii społecznej. Umowa społeczna w ujęciu T. Hobbes i J. Locke’a. Główne idee liberalizmu. M. Astell i M. Wollstonecraft – walka o prawa kobiet. Filozofia J. St. Milla. Wolność pozytywna i negatywna w ujęciu I. Berlina. Liberalizm J. Graya. Współczesna filozofia społeczna i polityczna: konserwatyzm, neoliberalizm, komunitaryzm, feminizm

Metody kształcenia

Wykład, dyskusja, praca w grupach, praca z tekstem, debata, prezentacja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach, kolokwium

Literatura podstawowa

 1. Astell M. A Serious Proposal to the Ladies, New York 2002.
 2. Berlin I., Cztery eseje o wolności, Warszawa 1994.
 3. Hobbes T., Lewiatan, Warszawa 1954.
 4. Locke J. Dwa traktaty o rządzie, Warszawa 1992.
 5. Gray J., Dwie twarze liberalizmu, Warszawa 2001.
 6. Hindess B., Filozofowie władzy. Od Hobbesa do Foucaulta, Warszawa-Wrocław 1999.
 7. Manet P., Intelektualna historia liberalizmu, Kraków 1994.
 8. Mill J.St., Utylitaryzm. O wolności, Warszawa 2005.
 9. Porębski Cz., Umowa społeczna. Renesans idei, Kraków 1999.
 10. Rau Z., Liberalizm. Zarys myśli politycznej XIX i XX wieku, Warszawa 2000.
 11. Wollstonecraft M., Wołanie o prawa kobiety, Kraków 2011.

Literatura uzupełniająca

 1.  Höffe O., Sprawiedliwość polityczna, Kraków 1999.
 2.  Kymlicka W., Współczesna filozofia polityczna, Kraków 1998.
 3. Milkaszewska J., Libertariańskie koncepcje wolności i własności, Kraków 1994.
 4. Putnam T.M., Myśl feministyczna. Wprowadzenie, Warszawa 2002.
 5. Rawls J., Teoria sprawiedliwości, Warszawa 1994.
 6. Sadurski W., Neoliberalny system wartości politycznych, Warszawa 1980.
 7. Taylor Ch., Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, Warszawa 2001.
 8. Walzer M., O tolerancji, Warszawa 2002.
 9. Wróbel Sz., Władza i rozum, Poznań 2002.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Mirosława Kubasiewicz (ostatnia modyfikacja: 29-06-2019 10:35)