SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Komunikacja interkulturowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Komunikacja interkulturowa
Kod przedmiotu 09.1-WH-FAD-KI-S18
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Irmina Kotlarska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Dostrzeganie i rozumienie różnic kulturowych oraz ich wpływu na proces komunikowania. Zapoznanie z warunkami skutecznej komunikacji w sytuacji zróżnicowania kulturowego.  Rozpoznanie barier i pomostów w komunikacji interkulturowej. Uświadomienie znaczenia znajomości kultury w komunikacji.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

1. Wielokulturowość i interkulturowość

2. Kompetencje językowe i komunikacyjne a kompetencje kulturowe 

3. Stereotypy i uprzedzenia kulturowe 

4. Komunikowanie niewerbalne w różnych kulturach 

5. Bariery w komunikacji interkulturowej 

6. Język w komunikacji 

7. Grzeczność i etykieta językowa w komunikacji interkulturowej 

8. Tabu w różnych kulturach 

9. Komunikacja międzykulturowa w biznesie.

Metody kształcenia

Konwersatorium, dyskusja; praca z tekstem; krytyczna analiza tekstu

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Praca pisemna i/lub wystąpienie ustne.

Literatura podstawowa

1.   J. Bolten, Interkulturowa kompetencja, Poznań 2006.

2.   Język a kultura, t. 26 Kulturowe uwarunkowania zachowań językowych - tradycja i zmiana, red. Anna Burzyńska-Kamieniecka, Wrocław 2016.

3. A. Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1998. 

 

Literatura uzupełniająca

  1. Analyzing intercultural communication / ed. by Karlfried Knapp, Werner Enninger, Annelie Knapp-Potthoff, Berlin 1987.
  2. Marek Szopski, Komunikowanie międzykulturowe, Warszawa 2005
  3. S. Magala, Kompetencje międzykulturowe, Warszawa 2011.
  4. Każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Mirosława Kubasiewicz (ostatnia modyfikacja: 28-06-2019 22:53)