SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychologia wychowawcza - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychologia wychowawcza
Kod przedmiotu 05.8-WH-WHSND-PSW-Ć-S14_genP6WCM
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Anna Mróz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 30 2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Analiza typowych problemów rozwojowo-wychowawczych dzieci i młodzieży oraz zapoznanie studentów z możliwymi formami pomocy i wspierania rozwoju.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu psychologii rozwoju człowieka.

Zakres tematyczny

Style wychowawcze i ich rozwojowe konsekwencje.

Praca z uczniami wyjątkowo zdolnymi .

Środowiskowe uwarunkowania problemów szkolnych.

Metody pracy z uczniami o specjalnych potrzebach. Dzieci z dysleksją rozwojową, ADHD i spektrum autystycznym.

Przyczyny zaburzeń emocjonalnych wśród dzieci i młodzieży. Dzieci i młodzież po urazach emocjonalnych.

Problemy okresu dorastania. Zaburzenia odżywiania, depresje młodzieńcze i samobójstwa wśród nastolatków.

Metody kształcenia

Referat, pogadanka, praca z książką, studium przypadku

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie oceny pozytywnej z referatu i obecność na zajęciach.

Literatura podstawowa

Brzezińska A. , Psychologiczne portrety człowieka, Gdańsk 2016.

James B., Leczenie dzieci po urazach psychicznych. Poznań 2003.

Pfiffner L., Wszystko o ADHD. Poznań 2005.

Radziwiłłowicz W. , Depresja dzieci i młodzieży, Kraków 2010.

 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Anna Mróz (ostatnia modyfikacja: 23-06-2019 01:03)