SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pedagogika szkolna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pedagogika szkolna
Kod przedmiotu 05.0-WH-WHSND-PGS-Ć-S14_genBMV7M
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
  • dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 30 2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przygotowanie absolwenta do pracy w placówkach edukacyjnych. Rozszerzenie wiedzy z zakresu pedagogiki. Zdobycie informacji na temat funkcjonowania szkoły w warunkach przemian społeczno-kulturowych.Uświadomienie potrzeby nieustannego rozwoju zawodowego.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Szkoła jako środowisko wychowawcze i dydaktyczne (funkcje, zadania, ekologia) i organizacja ucząca się. Programy wychowawcze i terapeutyczne szkoły. Ukryty program. Procesy zachodzące w klasie szkolnej (dynamika grupy, przywódcy, komunikacja). Charakterystyka pracy wychowawcy klasy (obowiązki, style pracy, budowanie autorytetu). Trudności szkolne (zapobieganie, diagnoza, terapia). Współpraca szkoły z rodziną i środowiskiem lokalny. Kultura szkoły. Etyka zawodu nauczyciela. Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne jakości i efektywności instytucji edukacyjnych. Alternatywy edukacyjne. Modele efektywnych szkół.

Metody kształcenia

Metody asymilacji wiedzy (dyskusja, pogadanka, prezentacja multimedialna/poster/portfolio), metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy (klasyczna metoda problemowa, burza mózgów), metoda projektów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny, którą warunkują aktywny udział studenta w dyskusjach na zajęciach (argumentacja własnego stanowiska) oraz opracowanie i przedstawienie indywidualnie lub w grupach projektu/referatu/prezentacji multimedialnej wybranego zagadnienia z zakresu pedagogiki szkolnej. Ocena z ćwiczeń jest oceną końcową z przedmiotu.

Literatura podstawowa

Adrjan B., Kultura szkoły. W poszukiwaniu nieuchwytnego , Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.

Bruner J., Kultura edukacji, tłum. T. Brzostowska–Tereszkiewicz, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2006.

Chętkowski D., Nauczycielskie perypetie (o wojnie wszystkich ze wszystkimi), GWP, Gdańsk 2010.

Day.Ch., Nauczyciel z pasją. Jak zachować entuzjazm i zaangażowanie w pracy, tłum. T. Kościuczuk, GWP, Gdańsk 2008.

Dudzikowa M., Pomyśl siebie… Minieseje dla wychowawcy klasy, GWP, Gdańsk 2007.

Tuohy D., Dusza szkoły, tłum. K. Kruszewski, PWN, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca

Edukacja. Jakość czy równość?, red. E. Kobyłecka, I. Nowosad, M. J. Szymański, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

Elsner D., Szkoła jako ucząca się organizacja. Szansa dla ambitnych, MENTOR, Chorzów 2003.

Kawecki I., Wprowadzenie do wiedzy o szkole i nauczaniu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003.

Retter H., Komunikacja codzienna w pedagogice, tłum. M. Wojdak-Piątkowska, GWP, Gdańsk 2005.

Speck O., Być nauczycielem Trudności wychowawcze w czasie zmian społeczno-kulturalnych, tłum. E. Cieślik, GWP, Gdańsk 2005.

Śliwerski B., Klinika szkolnej demokracji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1996.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 29-06-2019 21:03)