SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka dydaktyczna szkoła średnia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka dydaktyczna szkoła średnia
Kod przedmiotu 05.1-WH-FAD-PDSŚ-S19
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i angielski
Sylabus opracował
 • dr Małgorzata Szymczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 60 4 60 4 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno – wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

Wymagania wstępne

1. Student/studentka są zobowiązani uzyskać zgodę dyrektora szkoły oraz nauczyciela – opiekuna praktyki na odbycie praktyki.
2. Kilkoro studentów może odbyć praktykę u tego samego nauczyciela tylko wtedy, gdy realizuje on odpowiednią liczbę godzin, konieczną do zaliczenia praktyki.
3. Termin zgłoszenia szkoły w której student/studentka będą odbywać praktykę określa koordynator praktyki z ramienia Uczelni.
4. Zaleca się aby praktyki odbywały się w sposób regularny przez cały semestr. Niedopuszczalne jest komasowanie zajęć lub skracanie czasu trwania praktyki.
5. Student/studentka są zobowiązani do stawienia się w szkole w pierwszym dniu trwania praktyki wraz z pełną jej dokumentacją, skierowaniem i instrukcją dotyczącą przebiegu praktyki.

Zakres tematyczny

Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczycieli (Dz.U. z dnia 6 lutego 2012r. poz. 131).

I. Zapoznanie się ze specyfiką szkoły, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań dydaktycznych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji.

II. Obserwowanie:

 1. czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk w toku prowadzonych przez niego lekcji (zajęć) oraz aktywności uczniów,
 2. toku metodycznego lekcji (zajęć), stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy oraz wykorzystywanych pomocy dydaktycznych,
 3. interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – uczeń oraz interakcji miedzy dziećmi lub młodzieżą w toku lekcji,
 4. procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w klasie, ich prawidłowości i zakłóceń,
 5. sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów oraz różnicowania poziomu aktywności poszczególnych uczniów,
 6. sposobu oceniania uczniów,
 7. sposobu zadawania i kontrolowania pracy domowej,
 8. dynamiki i klimatu społecznego klasy, ról pełnionych przez uczniów, zachowania i postaw uczniów,
 9. funkcjonowania i aktywności w czasie lekcji (zajęć) poszczególnych uczniów, z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,
 10. działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny,
 11. organizacji przestrzeni w klasie, sposobu jej zagospodarowania (ustawienie mebli, wyposażenie, dekoracje).

III. Współdziałanie z opiekunem praktyk w:

 1. planowaniu i przeprowadzeniu lekcji,
 2. organizowaniu pracy w grupach,
 3. przygotowywaniu pomocy dydaktycznych,
 4. wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej,
 5. kontrolowaniu i ocenianiu uczniów,
 6. podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,
 7. organizowaniu przestrzeni klasy,
 8. podejmowaniu działań w zakresie projektowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

IV. Pełnienie roli nauczyciela, w szczególności:

 1. planowanie lekcji (zajęć), formułowanie celów, dobór metod i form pracy oraz środków dydaktycznych,
 2. dostosowywanie metod i form pracy do realizowanych treści, etapu edukacyjnego oraz dynamiki grupy uczniowskiej,
 3. organizację i prowadzenie lekcji (zajęć) w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze,
 4. wykorzystywanie w toku lekcji (zajęć) środków multimedialnych i technologii informacyjnej,
 5. dostosowywanie sposobu komunikacji w toku lekcji (zajęć) do poziomu rozwoju uczniów,
 6. animowanie aktywności poznawczej i współdziałania uczniów, rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej,
 7. organizację pracy uczniów w grupach zadaniowych,
 8. dostosowywanie podejmowanych działań do możliwości i ograniczeń uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 9. diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów,
 10. podejmowanie indywidualnej pracy dydaktycznej z uczniami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
 11. podejmowanie działań wychowawczych w toku pracy dydaktycznej, w miarę pojawiających się problemów, w sytuacjach: zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych, nieprzestrzegania ustalonych zasad,
 12. podejmowanie współpracy z innymi nauczycielami, wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami.

V. Analiza i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym:

 1. prowadzenie dokumentacji praktyki,
 2. konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką
 3. ocena własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli nauczyciela (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron),
 4. ocena przebiegu prowadzonych lekcji (zajęć) oraz realizacja zamierzonych celów,
 5. konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych i prowadzonych lekcji (zajęć),
 6. omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów.

Metody kształcenia

W trakcie praktyk winny być zapewnione następujące formy aktywności:

 • wizyty w szkołach i placówkach;
 • obserwowanie zajęć;
 • asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia;
 • samodzielne prowadzenie zajęć;
 • planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i innych (nauczycieli, studentów, słuchaczy).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Praktyka dydaktyczna na studiach drugiego stopnia realizowana w wymiarze 120 godzin w szkole ponadpodstawowej.

Praktyka w szkole ponadpodstawowej odbywa się w semestrze IV równolegle z zajęciami dydaktycznymi na Uczelni i obejmuje 60 godzin, w tym hospitacje i prowadzenie lekcji.

 1. Zaliczenia całości praktyki i wystawienia oceny końcowej dokonuje koordynator praktyki z ramienia uczelni w na podstawie dokumentacji praktyki.
 2. Warunkiem zaliczenia praktyki jest terminowe złożenie przez studenta dokumentacji przebiegu praktyki. W wyjątkowych wypadkach, za zgodą dziekana, na wniosek studenta termin ten może zostać przełożony.
 3. W przypadku niezaliczenia praktyki, dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów lub na wniosek studenta/studentki o skierowaniu na powtarzanie semestru studiów.
 4. W stosunku do studenta/studentki, którzy z przyczyn uzasadnionych nie odbyli praktyki w terminie a w szczególności ze względu na: uczestnictwo w wymianie międzynarodowej, przyczyny losowe, Dziekan WH może udzielić zgody na jej odbycie w innym terminie, niekolidującym z planem zajęć dydaktycznych, wg indywidualnych zasad, określanych każdorazowo dla poszczególnych przypadków;

Dziekan na pisemny wniosek studenta/studentki zaopiniowany przez koordynatora praktyk może zaliczyć praktykę lub jej część na podstawie umowy o pracę na stanowisku nauczyciela danego przedmiotu, na odpowiednim stopniu systemu kształcenia. Do podania należy dołączyć:

 • dokumentację odnoszącą się do zakresu zaliczenia praktyki określoną przez koordynatora praktyki z ramienia uczelni;
 • opinię dyrektora szkoły, która powinna zawierać opis stanowiska pracy i wykonywanych czynności oraz ocenę umiejętności metodycznych i pedagogicznych

Literatura podstawowa

wg bieżących potrzeb

Literatura uzupełniająca

wg bieżących potrzeb

Uwagi

Dokumentacja przebiegu praktyk obejmuje:

 • Szczegółowy plan przebiegu praktyki (dziennik praktyk) do pobrania ze strony WH http://www.wh.uz.zgora.pl/index.php/studia-i-studenci/praktyki/176-regulaminy-dokumentacja
 • Opinię z przebiegu praktyki podpisaną przez opiekuna praktyki i dyrektora szkoły wraz z oceną według skali: 5,0 - bardzo dobry; 4,5 – dobry plus; 4,0 – dobry; 3,5 – dostateczny plus; 3,0 – dostateczny; 2,0 – niedostateczny, która wchodzi w skład dokumentacji przebiegu studiów prowadzonej przez Dziekanat Wydziału Humanistycznego
 • Sprawozdanie z przebiegu praktyki, potwierdzone przez Dyrektora szkoły, przedstawiane w przypadku niezrealizowania całości instrukcji praktyki lub/i negatywnej opinii z przebiegu praktyki;
 • Konspekty prowadzonych lekcji i zajęć pozalekcyjnych wraz z dokonaną przez opiekuna oceną wyrażoną w stopniu i opisowo zgodnie ze skalą określoną w punkcie 1;
 • Umowy o dzieło z opiekunem (2 egz.)  wraz z rachunkiem.
 1. Dokumentacja może zostać uzupełniona o notatki z hospitacji zajęć (karty obserwacji z wybranych lekcji obserwowanych na praktyce). Decyzję o wymogu prowadzenia notatek z hospitacji podejmuje każdorazowo w danym roku akademickim koordynator praktyk z ramienia Uczelni.
 2. Umowy o dzieło z opiekunem zawierane na czas trwania praktyki muszą zostać zawarte i złożone u koordynatora  praktyki z ramienia Uczelni przed rozpoczęciem praktyki.
 3. W przypadku, gdy kilkoro studentów odbywa praktykę śródroczną w jednej szkole obowiązuje jedna umowa na organizację praktyki. Dotyczy ona wszystkich studentów odbywających praktykę w danej szkole.
 4. Student/studentka zobowiązany/a jest złożyć koordynatorowi praktyk z ramienia Uczelni pełną dokumentację przebiegu II etapu praktyki  w terminie 5 dni od jej zakończenia. Dokumentacja powinna być przekazana w teczce aktowej, opatrzonej danymi studenta (nazwisko, imię, rok studiów, grupa)


Zmodyfikowane przez dr Mirosława Kubasiewicz (ostatnia modyfikacja: 29-06-2019 10:45)